Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "instrukcja obsługi" na angielski

Wyszukaj instrukcja obsługi w: Definicja Synonimy
manual
operating instructions
instructions for use
stereo instructions

Sugestie

Niezbędna jest instrukcja obsługi aby rozgryźć jak działa drukarka.
I swear, you need an owner's manual To figure out how to use that inkjet printer.
Przedmiotowa instrukcja obsługi musi być również dostępna za darmo na stronie internetowej producenta.
This manual shall be available for free access on the manufacturer's website.
Do urządzenia powinna być na stałe przymocowana instrukcja obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem kalibracji i źródła światła.
The operating instructions for this instrument must be strictly adhered to, particularly with regard to calibration and the light source.
Instrukcja obsługi wytwórcy dźwigu musi być przechowywana na pokładzie.
The crane manufacturer's operating instructions shall be kept on board.
W rezultacie tego baterie i kombinacje przeznaczone do wkopania w ziemię lub przymocowania do palika objęto normą, jako że spełniają one zasadnicze wymagania bezpieczeństwa określone w dyrektywie 2007/23/WE, gdy dołączona jest do nich instrukcja obsługi.
As a result, batteries and combinations that are to be embedded in the ground or have to be fixed to a post were included in that standard as they satisfy essential safety requirements set out in Directive 2007/23/EC when accompanied by the instructions for use.
jeżeli dozownikowi aerozolu towarzyszy oddzielna instrukcja obsługi, musi ona również zawierać określenie takich środków ostrożności;
if the aerosol dispenser is accompanied by separate instructions for use, the latter must also reflect such operating precautions;
instrukcja obsługi dla użytkownika końcowego (zob. pkt 7).
End-user manual (see para. 7).
instrukcja obsługi zawierająca co najmniej:
operating instructions containing at least:
Jeżeli silnik nie uruchomi się po 15 s rozruchu, czynność tę przerywa się i ustala przyczynę niepowodzenia w uruchomieniu silnika, chyba że instrukcja obsługi lub książka serwisowa wskazuje dłuższy czas jako normalny czas rozruchu korbowego.
If the engine does not start after 15 seconds of cranking, cranking shall be stopped and the reason for the failure to start determined, unless the owners manual or the service-repair manual describes the longer cranking time as normal.
określenie wszelkich dodatkowych środków ostrożności stosowanych podczas obsługi, ostrzegające konsumentów przed szczególnymi zagrożeniami, jakie stwarza dany wyrób; w przypadku gdy dozownikowi aerozolu towarzyszy oddzielna instrukcja obsługi, musi ona również zawierać określenie takich środków ostrożności. ;
any additional operating precautions which alert consumers to the specific dangers of the product; if the aerosol dispenser is accompanied by separate instructions for use, the latter must also reflect such operating precautions.'
Insuman Infusat może być również stosowany w innych pompach, dla których wykazano przydatność takiej insuliny i takiego typu wkładu (patrz Instrukcja obsługi pompy).
It may also be used in other insulin pumps for which it has been shown that they are suitable for this insulin and this type of cartridge (see pump manual).
To jest jak instrukcja obsługi magnetofonu.
This book reads like stereo instructions.
Jeżeli instrukcja obsługi nie bedzie po japońsku.
If only the instructions weren't also in Japanese.
Do wstrzykiwacza dołączana jest instrukcja obsługi.
A user manual is available for the pen.
Zrozumcie, instrukcja obsługi jest integralną częścią, wspólną dla wszelkiego oprzyrządowania.
You see, the operational manual is an integral part of the bridge instrumentation.
Po uzgodnieniu z organem udzielającym homologacji informacja taka jest zawierana w stosownym dokumencie, takim jak instrukcja obsługi lub podręcznik użytkownika.
It shall be provided, in agreement with the approval authority, in an appropriate supporting document, such as the owner's manual or the maintenance book.
Mnóstwo informacji to jak instrukcja obsługi pralki.
Like a lot of information, it is like the instructions for the washing machine.
Do wstrzykiwacza OptiClik jest dołączona instrukcja obsługi.
Należy usunąć pęcherzyki powietrza (patrz instrukcja obsługi pompy).
Air bubbles must be removed before starting the infusion (see the operator's manual for the pump).
Myślałem, że to instrukcja obsługi.
I thought it was an instruction manual.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 77. Pasujących: 77. Czas odpowiedzi: 76 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo