Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "irlandia północna" na angielski

Wyszukaj irlandia północna w: Definicja Synonimy
Irlandia Północna stosuje system ordynacji proporcjonalnej także w wyborach europejskich.
Northern Ireland also uses the system of proportional representation for European elections.
Irlandia Północna [7] Ibidem.
Northern Ireland [7] See footnote 6.
To nie Irlandia Północna, Harry.
It's not Northern Ireland, Harry.
Moim pierwszym przydziałem była Irlandia Północna.
Northern Ireland was my first posting.
Kategorie wzoru UK8 (Irlandia Północna)
Categories of model UK8 (Northern Ireland)
MŚP stanowią podstawę małych gospodarek w Europie, takich jak Irlandia Północna.
SMEs are the backbone of small economies in Europe, such as Northern Ireland.
Tytuł: Rozszerzenie dostępu do programu technologii teleinformatycznych (Irlandia Północna)
Title: Extension of the Access to Information and Communication Technology Scheme (Northern Ireland)
W odniesieniu do programów europejskich, Irlandia Północna jest programem w zakresie celu 2.
With regard to the European programmes, Northern Ireland is an Objective 2 programme.
Dla celów stosowania niniejszego artykułu w Zjednoczonym Królestwie, Irlandia Północna jest traktowana jako oddzielny podmiot.
For the purpose of applying this Article in the United Kingdom, Northern Ireland shall be regarded as a separate entity.
Wcześniej byliśmy jedną z ich kolonii, nie inaczej niż twoja Irlandia Północna.
Until then, we were just another one of its colonies, not unlike your Northern Ireland.
Braki w zakresie kontroli nowych rolników (Irlandia Północna)
deficiencies in controls for new farmers (Northern Ireland)
Nieprawidłowy przydział środków z rezerwy krajowej w kategorii inwestorzy (Irlandia Północna)
incorrect national reserve allocation under category of investors (Northern Ireland)
Przekroczenie regionalnego pułapu finansowego (Irlandia Północna)
overshooting of the regional ceiling (Northern Ireland)
Wyraziłem również nadzieję, że Irlandia Północna będzie żyła w pokoju, tak jak to się udawało ostatnio.
I also expressed the hope that Northern Ireland will live in peace, as it has recently succeeded in doing.
Komisja powinna mieć świadomość, że Irlandia Północna staje raz jeszcze w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony dysydenckich organizacji republikańskich.
The Commission should be aware that Northern Ireland is facing once again a growing terrorist threat from dissident Republican organisations.
Regiony przybrzeżne hrabstwa Down (Irlandia Północna)
County Down coastal regions (Northern Ireland)
Republika Irlandii i Irlandia Północna. Połączenia między pojazdami
Specific Cases, Republic of Ireland and Northern Ireland Interface between vehicles
Adres: 44-58 May Street Belfast BT1 4NN Irlandia Północna |
Address: 44-58 May Street Belfast BT1 4NN Northern Ireland |
[80] Ponieważ Irlandia Północna korzystała ze szczególnych zasad przewidzianych wytycznymi w sprawie pomocy regionalnej na lata 2000-2006, zastosowanie tych samych ustaleń przejściowych jest również usprawiedliwione.
[80] Since Northern Ireland benefited from a specific provision in the regional aid guidelines for the period 2000-2006, the application of the same transitional arrangement is also justified.
Irlandia Północna jest przykładem dobrych praktyk dla pozostałych państw członkowskich, które zmagają się lub w przeszłości miały do czynienia z problemami zagrażającymi utrzymaniu pokoju.
Northern Ireland is an example of good practice for all the other Member States that have experienced conflicts or are dealing with problems threatening their peace.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 128. Pasujących: 97. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo