Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "istotne w przypadku" na angielski

Wyszukaj istotne w przypadku w: Definicja Synonimy
important for
true for
important in the case
relevant for
importance for
Jest to szczególnie istotne w przypadku Litwy, ponieważ w czasach, gdy kryzys tak mocno dotknął państwa bałtyckie, sytuacja materialna wielu rodziny balansuje na granicy ubóstwa.
This is particularly important for Lithuania, because now at a time when the crisis has hit the Baltic States hard, the material status of many families borders on poverty.
Jest to szczególnie istotne w przypadku państw prowadzących intensywną gospodarkę rolną na małych działkach i dlatego mam nadzieję, że uzupełnione zostaną odpowiednio środki funduszu dla drobnych użytkowników.
This is particularly important for countries practising intensive agriculture on small plots of land, and I therefore hope that the fund for minor users will be topped up sufficiently.
Z drugiej strony, jeżeli wnioski Parlamentu skierowane do Komisji mają być wiarygodne i mieć rzeczywisty wpływ, muszą być odpowiednio ukierunkowane, a jest to szczególnie istotne w przypadku 2009 r.
On the other hand, to be credible and to have a real impact, the demands from Parliament to the Commission must remain focused, and this is particularly true for 2009.
Jest to szczególnie istotne w przypadku euro, które jest wspólną walutą dla ponad 330 mln ludzi w strefie euro i drugą co do znaczenia walutą międzynarodową.
That holds particularly true for the euro, which is the single currency of over 330 million people in the euro area and which is the second most important international currency.
Jest to szczególnie istotne w przypadku wysokiego procentu adsorpcji.
This is particularly important in the case of high adsorption percentages.
Jest to szczególnie istotne w przypadku sektorów transportu lotniczego i morskiego, w których należy jeszcze bardzo wiele uczynić w zakresie zrównoważonego rozwoju.
This is particularly important in the case of the aviation sector and maritime transport, where there is still a great deal of progress to be made in the field of sustainability.
Jest to szczególnie istotne w przypadku chorób wysoce zaraźliwych, takich jak wysoce zjadliwa grypa ptaków.
This is particularly important in the case of highly contagious diseases, such as highly pathogenic avian influenza.
Szczególnie istotne w przypadku kobiet jest jednak, by dostępne były również odpowiednie programy ramowe opieki nad dziećmi.
It is particularly important for women, however, that the relevant framework programmes for child care are available here.
Co więcej, firmy same pozbawią się pożytecznego narzędzia wewnętrznej kontroli, co jest istotne w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.
Furthermore they are depriving themselves of a useful tool for internal company monitoring which is certainly important for an SME.
Ponadto Niemcy argumentują, że Zweibrücken oferuje również możliwość lotów nocnych, co jest istotne w przypadku lotów transportujących ładunek.
Germany submits further that Zweibrücken also offers the possibility of night-flights, which is important for freight flights.
Jest to szczególnie istotne w przypadku decyzji o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, ale jest również ważne w odniesieniu do planowania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji.
This is particularly important for decisions on resolution but is also relevant for resolution planning.
W trakcie szkolenia jego uczestnicy zostaną zapoznani z przebiegiem pracy, co jest szczególnie istotne w przypadku obsługi przesyłek lotniczych, ponieważ załadunek na samoloty musi odbywać się według ściśle określonego harmonogramu, a najmniejszy błąd może spowodować ogromne opóźnienia.
Trainees will be acquainted with the work processes, something which is particularly important for airfreight operations as the loading of airplanes has to follow a strict timetable, since a single mistake can cause huge delays.
Jest to szczególnie istotne w przypadku skomplikowanych lub rzadkich problemów zdrowotnych.
This is particularly important in cases of complicated or rare health problems.
Jest to także istotne w przypadku dyskusji o przejrzystości i dobrej współpracy pomiędzy instytucjami.
That is also important when it comes to the discussions on transparency and good cooperation between the institutions.
Okoliczności wyszczególnione w punktach 18-23 poniżej są szczególnie istotne w przypadku zautomatyzowanego środowiska obrotu.
The signals described below in points 18 to 23 are particularly relevant in an automated trading environment.
Istnieją jednak dwie niedoskonałości rynku, które są bardziej istotne w przypadku energii jądrowej.
There are however two market failures which are more relevant specifically to nuclear energy.
Te bariery wejścia na rynek technologii innowacyjnych są szczególnie istotne w przypadku technologii środowiskowych.
Those barriers to the market penetration of innovation technologies are particularly relevant for environmental technologies.
W działaniach muszą zostać uwzględnione społeczno-gospodarcze aspekty polityk i zmian technologicznych, o ile będzie to istotne w przypadku danego tematu.
Activities must consider the socio-economic aspects of policies and technological developments, whenever relevant to the topic.
Kwestie regionalne mogą być również istotne w przypadku decyzji podejmowanych na mocy rozporządzenia (WE) nr 73/2009, dotyczących kontynuowania lub korekty częściowego wprowadzenia systemu płatności jednolitych w tych sektorach.
Regional considerations may also be relevant for the decisions to be taken under Regulation (EC) No 73/2009 to continue or to adjust the partial implementation of the single payment scheme in those sectors.
Konsultacje przeprowadzone z przedstawicielami sektora wykazały, że informacje te są bardzo istotne w przypadku problemów ze statkiem.
Consultations with the sector show that this information is highly relevant in the event of a problem with the ship.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 77 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo