Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "język hiszpański" na angielski

Wyszukaj język hiszpański w: Definicja Synonimy
Spanish
Językami urzędowymi Rady Stowarzyszenia są język hiszpański i jeden z innych języków autentycznych umowy uzgodniony przez Strony.
The official languages of the Association Council shall be Spanish and another of the authentic languages of the Agreement agreed by the Parties.
Steven Schwaitzberg: Jeżeli jesteś w Ameryce Łacińskiej, klikasz na przycisk oznaczający język hiszpański i słuchasz wykładu po hiszpańsku w czasie rzeczywistym.
Steven Schwaitzberg: If you're in Latin America, you click the "I want it in Spanish" button and out it comes in real time in Spanish.
Jeśli chcielibyśmy przetłumaczyć Wikipedię na język hiszpański, mając 100 tys. aktywnych użytkowników, moglibyśmy zrobić to w 5 tygodni, a mając milion - w 80 godzin.
So if we wanted to translate Wikipedia into Spanish, we could do it in five weeks with 100,000 active users. And we could do it in about 80 hours with a million active users.
język hiszpański "Gestión medioambiental verificada"
Spanish 'Gestión medioambiental verificada'
Jeśli językiem Potwierdzenia zgodności obiektu portowego (SoCFP) nie jest język hiszpański, francuski lub angielski, Umawiający się Rząd może także załączyć tłumaczenie na jeden z tych języków, jeśli uzna to za odpowiednie.
If the language used is not Spanish, French or English, the Contracting Government, if it considers it appropriate, may also include a translation into one of these languages.
Język hiszpański: biegła znajomość w mowie i w piśmie
Spoken and written Spanish: excellent
Po przeprowadzeniu tych ocen są one niezwłocznie tłumaczone na język hiszpański, francuski i portugalski oraz przekazywane obieralnym władzom departamentalnym lub regionalnym regionów najbardziej oddalonych.
Once they have been carried out, these assessments shall be translated without delay into Spanish, French and Portuguese and forwarded to the elected departmental or regional authorities of the outermost regions.
nie mogę nawet powiedzieć język hiszpański.
I can't even speak Spanish.
Celem jest przełożenie w miarę możliwości na język hiszpański odnośnych dokumentów, tak aby państwa te w większym stopniu przyswoiły sobie rezultaty tych działań.
The aim is to translate as many documents concerned as possible into Spanish, for a greater appropriation of the outcomes of activities by those States.
Panna Tawney, zaawansowany język hiszpański, w liceum Chaminade Julienne, Dayton, Ohio.
Miss Tawney's AP Spanish class, Chaminade Julienne High School, Dayton, Ohio.
Jedno seminarium regionalne odbędzie się w regionie Ameryki Łacińskiej i Karaibów, a w razie potrzeby zostanie zapewnione tłumaczenie na język hiszpański.
One regional seminar will be held in the Latin American and Caribbean region and if needed, translation into Spanish will be provided.
Niemniej pragnę oświadczyć, że nasz głos za przyjęciem sprawozdania nie oznacza, że popieramy porozumienie osiągnięte przez większość w Radzie w sprawie wzmocnionej współpracy, ponieważ z europejskiego patentu wyłączono język hiszpański.
Nonetheless, I wish to point out that our vote in favour of the report as a whole does not mean that we support the agreement reached by the majority of the Council on enhanced cooperation, as it excludes the Spanish language from the European patent.
Jeśli chcielibyśmy przetłumaczyć pozostałe 80% na język hiszpański, kosztowałoby to nas przynajmniej 50 milionów dolarów, i to w w najbardziej wyzyskiwanym kraju.
If we wanted to translate the other 80 percent into Spanish, it would cost at least 50 million dollars - and this is at even the most exploited, outsourcing country out there.
Niestety byłoby to niezwykle kosztowne, np. tłumaczenie małej części internetu, Wikipedii, na język hiszpański.
Unfortunately, it would be extremely expensive. For example, translating a tiny, tiny fraction of the whole Web, Wikipedia, into one other language, Spanish.

Pozostałe wyniki

Koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych na język angielski i hiszpański lub z tych języków w trakcie obrad ponoszą Strony procedury.
The costs incurred during the deliberations of the Group of Experts for translation and interpretation into or from English and Spanish shall be shared by the Parties to a procedure.
Wobec indywidualnych potrzeb Umawiających się Stron, Agencja przygotowuje urzędowe tłumaczenia niniejszej Umowy na język rosyjski i hiszpański, a Wspólnota przygotowuje urzędowe tłumaczenia na języki: duński, niderlandzki, niemiecki i włoski.
In view of the respective needs of the Contracting Parties, the Agency shall prepare official translations of this Agreement into Russian and Spanish, and the Community shall prepare official translations into Danish, Dutch, German and Italian.
Wyłącznie język angielski, francuski i hiszpański będą używane przy sporządzaniu oficjalnych dokumentów Komitetu Technicznego.
Only English, French and Spanish shall be used for the official documents of the Technical Committee.
Przemówienie lub oświadczenie wygłoszone w jakimkolwiek innym języku będą przetłumaczone na język angielski, francuski i hiszpański na tych samych warunkach, o ile zainteresowana delegacja zapewni tłumaczenie na język angielski, francuski lub hiszpański.
Speeches or statements made in any other language shall be translated into English, French and Spanish, subject to the same conditions, but in that event the delegation concerned shall provide the translation into English, French or Spanish.
Trudny język prawniczy jest nie do zrozumienia, a hiszpański system prawny jest zupełnie inny od polskiego.
Factor in the fact that each member state has its own legal rules and the challenge multiplies.
Została już przetłumaczona na angielski, ale dla celów dyskusji bardzo przydatne byłoby także przetłumaczenie jej na język niemiecki, włoski, hiszpański i polski.
It has already been translated into English but it would be very useful for the discussion to get it translated into German, Italian, Spanish and Polish.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 30. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo