Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "język ojczysty" na angielski

Wyszukaj język ojczysty w: Definicja Synonimy
mother tongue
native language
own language
Niemal zawsze tłumacze tłumaczą na swój język ojczysty.
In almost all cases translators translate into their mother tongue.
W celu rozwinięcia kompetencji językowych u dzieci głuchych ważne jest również, aby najpierw poznały one swój język ojczysty (język migowy), co w przyszłości pozwoli im stać się osobami wielojęzycznymi.
It is also important that in order to develop the linguistic competence of deaf children, they must first learn their mother tongue (sign language), which will allow them to become truly multilingual in the future.
Twój język ojczysty jest twoim życiem.
Your native language is your life.
Twój język ojczysty to język Szekspira, Miltona i Pisma Świętego.
Your native language is the language of Shakespeare and... Milton and the Bible.
Przejdę teraz na mój język ojczysty.
I will now switch to my own language.
W szczególnych przypadkach członek Komitetu może zażądać, aby dowolny dokument został przetłumaczony na jego język ojczysty.
Where necessary, a member may request that any document be translated into his own language.
Mam teraz do przekazania kilka ważnych uwag i dlatego przejdę na mój język ojczysty.
I have some important remarks to make now and I shall change to my mother tongue.
Politycy z określonych państw, których język ojczysty jest w ich mniemaniu najważniejszym językiem na świecie, twierdzili, że jeśli wzmocnimy współpracę w tym zakresie, to zniszczymy rynek wewnętrzny.
Politicians from certain countries, whose own language is, in their opinion, the most important one in the world, have claimed that we will destroy the internal market in this area if we enter into enhanced cooperation.
Na Węgrzech dzieci słowackie muszą zatem uczyć się wszystkich przedmiotów w języku węgierskim, a ich język ojczysty jest dodany jakby za karę, jako dodatkowa praca, z zamiarem zniechęcenia ich do nauki.
In Hungary, Slovak children must therefore study all subjects in Hungarian and their native language is added as something like a punishment, as extra work, with the intention of putting them off.
Po pierwsze, stanowi dyskryminację ze względów etnicznych, spychając półmilionową społeczność węgierską do roli obywateli drugiej kategorii, a ich język ojczysty do roli języka drugorzędnego.
First of all, it discriminates on ethnic grounds by relegating the half a million-strong Hungarian community to second-class citizens and their mother tongue to a second-class language.
Jest to jedyna możliwość pojednania, w przeciwieństwie do konfliktów międzyetnicznych, wojny i dyskryminowania lub poniżania ludzi, ze względu na to, że tak się składa, iż ich język ojczysty lub zwyczaje są inne.
This represents the only alternative for reconciliation as opposed to inter-ethnic strife, war, and discrimination against people or humiliating them because their mother tongue or customs happen to be different.
Płatny czas pracy w godzinach - języki obce (222) i język ojczysty (223)
Paid working time in hours - Languages, foreign (222) and mother tongue (223)
mając na uwadze fakt, że podczas gdy program działań "Promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej" stanowi pozytywny krok w kierunku osiągnięcia celu ustanowionego w Barcelonie (język ojczysty + dwa języki obce), istnieje wyraźna potrzeba wzmocnienia wysiłków UE w tym zakresie,
whereas while the Action Plan 'Promoting Language Learning and Linguistic Diversity' constitutes a positive step towards the achievement of the Barcelona objective (mother tongue+two), there is a clear need to step up EU efforts in this area,
[11] Aby zapewnić tłumaczenie ustne wysokiej jakości, tłumacze UE z zasady zapewniają tłumaczenie jedynie na swój język ojczysty. Duża liczba języków roboczych sprawia, że znalezienie tłumaczy dla wszystkich kombinacji językowych jest bardzo trudne.
[11] To ensure high quality interpretation, EU interpreters are, in principle, requested to provide interpretation only into their mother tongue. The high number of working languages makes it very difficult to find interpreters for all language combinations.
zaleca, by przeznaczyć na kursy językowe dla migrantów legalnie przebywających na terenie państwa przyjmującego dodatkowe środki finansowe i wsparcie administracyjne, dzięki wykorzystaniu przeszkolonego personelu, który rozumie również język ojczysty migrantów;
Suggests that additional financial and administrative support for language courses should be provided to legal migrants, by trained staff who also understand the mother tongue of the migrants;
DRUGI NAJLEPIEJ ZNANY JĘZYK (WYŁĄCZAJĄC JĘZYK OJCZYSTY)
SECOND BEST KNOWN LANGUAGE (EXCLUDING MOTHER TONGUE)
Język ojczysty: niemiecki - francuski (płynnie) - angielski (płynnie) - rosyjski (w zakresie podstawowym)
German (mother tongue) - French (fluent) - English (fluent) - Russian (basic)
Angielski to mój język ojczysty.
Yes, sir. English is my mother tongue.
[Osoba mówi język ojczysty]
[person speaking native language]
Angielszczyzna to mój język ojczysty.
English is my mother tongue.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 44. Pasujących: 44. Czas odpowiedzi: 93 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo