Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "język rosyjski" na angielski

Wyszukaj język rosyjski w: Definicja Synonimy
Russian
Czym się zajmujemy spadł na język rosyjski?
What We Do We dropped into Russian?
Ja, na przykład, nie mogę posługiwać się moim językiem ojczystym, pomimo że dla 40 % ludności w moim kraju - na Łotwie - językiem ojczystym jest język rosyjski.
I, for example, cannot speak my mother tongue despite the fact that 40% of the population of my country, Latvia, has Russian as its mother tongue.
Czy ona zna język rosyjski?
Does she understand Russian?
Tłumaczenie niniejszego listu na język rosyjski zostało załączone.
A translation of this letter in the Russian language is attached.
I wszystko to, to wielki język rosyjski, Legkostupow. Zrozumiałeś mnie?
And all this is the great Russian language!
Wobec indywidualnych potrzeb Umawiających się Stron, Agencja przygotowuje urzędowe tłumaczenia niniejszej Umowy na język rosyjski i hiszpański, a Wspólnota przygotowuje urzędowe tłumaczenia na języki: duński, niderlandzki, niemiecki i włoski.
In view of the respective needs of the Contracting Parties, the Agency shall prepare official translations of this Agreement into Russian and Spanish, and the Community shall prepare official translations into Danish, Dutch, German and Italian.
(Jeśli ktoś zna język rosyjski może sobie przetłumaczyć)
AND A RIDE I HAD NO BUSINESS TAKING.
Trzeba zacząć od gospodarki: zastąpmy rurociągi rosyjskie naszymi, rosyjski sprzęt techniczny - naszym, język rosyjski - językiem angielskim, a wtedy osiągniemy systematyczne zmiany kulturowe.
We must start with the economy: let us replace Russian pipelines by ours, Russian technical plant by ours and the Russian language by English.
Szanowny Panie, Mam zaszczyt przekazać w załączniku tekst Umowy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w sprawie udziału Federacji Rosyjskiej w Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH) w języku angielskim, wraz z tłumaczeniem na język rosyjski.
The contributions of the Russian Federation to the running costs of the EUPM shall be deposited by 15 September 2003 and thereafter by the 31 March of each year in the bank account which shall be indicated to that State.

Pozostałe wyniki

Co to za język? - Rosyjski.
What language is that? -Russian.
Brzmi jak język słowiański albo rosyjski.
Sounds Slavic or Russian or something.
Co to za język? - Rosyjski.
What language is that?
Poświadczoną kopię pisemnej umowy lub innego dokumentu prawnego, o którym mowa w ust. 1 lit. d), wraz z, jeśli to konieczne, uwierzytelnionym tłumaczeniem na język angielski, francuski lub rosyjski składa się w Radzie Wykonawczej TIR.
A certified copy of the written agreement or any other legal instrument referred to under paragraph 1(d) together, if necessary, with a certified translation into English, French or Russian shall be deposited with the TIR Executive Board.
Dlaczego pominięto przy tym język polski, a przyjęto rosyjski (oraz arabski w najbliższej przyszłości), pomimo że Rosja nie jest członkiem UE?
Why has Polish been left out, while Russian has been included (as Arabic will be in the near future), despite the fact that Russia is not an EU Member State?
Poświadczoną kopię umowy ubezpieczenia lub gwarancji finansowej oraz wszelkie jej późniejsze zmiany składa się w Radzie Wykonawczej TIR wraz z, jeśli to konieczne, uwierzytelnionym tłumaczeniem na język angielski, francuski lub rosyjski;
A certified copy of the insurance or financial contract(s) as well as all subsequent modifications thereto shall be deposited with the TIR Executive Board, including a certified translation, if necessary, into English, French or Russian;
Język ojczysty: niemiecki - francuski (płynnie) - angielski (płynnie) - rosyjski (w zakresie podstawowym)
German (mother tongue) - French (fluent) - English (fluent) - Russian (basic)
Rosyjski to piękny język.
Russian is a beautiful language.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 17. Pasujących: 9. Czas odpowiedzi: 51 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo