Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "język słowacki" na angielski

Wyszukaj język słowacki w: Definicja Synonimy
Slovak
Zgodnie z art. 6 ust. 1 język słowacki musi być również stosowany w tekstach ogłoszeń, zarówno publicznych, jak i prywatnych.
According to Article 6(1), Slovak must be used in the text of adverts, whether public or private.
Język słowacki jest nauczany jako język uzupełniający, przez kilka godzin tygodniowo.
Slovak is taught as a supplementary language for a few hours each week.
Republika Czeska: język słowacki
The Czech Republic: Slovak
Nie chodzi o to, by język słowacki rozwijał się kosztem innych języków.
The Slovak language does not wish to develop at the expense of other languages.
Także z tego względu zbyteczna jest nowa ustawa o języku narodowym, jako że język słowacki nie jest w Słowacji zagrożony.
For this reason, too, the new Law on the state language is superfluous, as the Slovak language is not under threat in Slovakia.
Chciałabym zapytać, czy parlament węgierski tłumaczy wszystkie ustawy na języki mniejszościowe i czy są jakieś tłumaczenia na język słowacki?
I would like to ask whether the Hungarian Parliament translates all laws into minority languages and whether there are any translations into the Slovak language?
Język słowacki jest od niedawna przedmiotem wielu krytycznych uwag.
Slovakia's language law has been the object of numerous critical comments lately.
Problem z nią jest nie tylko taki, że chroni ona język słowacki, a nie języki mniejszościowe, które powinna była chronić, jak widać z ogromnej liczby przykładów w całej Europie.
The problem with it is not only that it protects the Slovak language and not those minority languages which it otherwise should be protecting, as a huge number of positive examples in Europe can demonstrate.

Pozostałe wyniki

Słowacki jest jednym z najpiękniejszych języków w Europie, ale rzadko mamy okazję słyszeć ten język w Parlamencie Europejskim.
Slovak is one of the most beautiful languages in Europe but it is seldom heard in the European Parliament.
Tłumaczenia na język czeski, estoński, łotewski, litewski, węgierski, maltański, polski, słowacki i słoweński odniesień językowych stosowanych we wspomnianej konwencji powinny w związku z tym zostać do niej włączone w należytej kolejności.
Accordingly, the Czech, Estonian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Maltese, Polish, Slovak and Slovenian language versions of the references used in the Convention should be inserted into the Convention in the appropriate order.
Z drugiej strony chciałbym zwrócić uwagę pana posła Sógora, że dzieci słowackie na Węgrzech muszą od przedszkola przez szkołę podstawową aż po szkołę średnią odbierać edukację po węgiersku, a słowacki jest nauczany wyłącznie jako język obcy.
On the other hand, I would like to point out to Mr Sógor that Slovak children in Hungary have to learn in Hungarian from nursery school through to primary school and secondary school, and that they have Slovak only as a foreign language.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 11. Pasujących: 8. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo