Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jaką należy uwzględnić" na angielski

Wyszukaj jaką należy uwzględnić w: Definicja Słownik Synonimy
to be taken into consideration
to be taken into account
to be considered
Gdy nadanie ma miejsce po tym czasie, datą nadania, jaką należy uwzględnić, będzie następny dzień wybierania przesyłek.
When deposit takes place after this time limit, the date of deposit to be taken into consideration will be that of the following day of collection.
Odnośnie do umów ramowych i dynamicznych systemów zakupów, szacunkowa wartość, jaką należy uwzględnić stanowić będzie maksymalną szacunkową wartość VAT, wszystkich przewidzianych zamówień łącznie w ramach danej umowy lub w ramach danego systemu.
With regard to framework agreements and dynamic purchasing systems, the estimated value to be taken into consideration shall be the maximum estimated value net of VAT of all the contracts envisaged for the total term of the agreement or system.
W opinii Zjednoczonego Królestwa możliwość narażenia konsumentów na nitrozoaminy nie jest jedyną kwestią, jaką należy uwzględnić przy ustalaniu odpowiednich poziomów azotynów.
In its view, the possibility of consumers being exposed to nitrosamines is not the only issue to be considered in deciding the appropriate levels of nitrites.
Wartość procentowa masy m, jaką należy uwzględnić
Percentage by mass m to be taken into account
W tym względzie pomoc, jaką należy uwzględnić, to całkowita pomoc, która wynika ze środków dokapitalizowania i postępowania z aktywami o obniżonej wartości oraz z otrzymanych gwarancji.
In this respect, the aid to be taken into account is the total aid resulting from the measures for recapitalisation and treatment of the impaired assets, as well as the guarantees obtained.
Masa tuszy, jaką należy uwzględnić do celów raportowania cen rynkowych, to masa poubojowa schłodzona.
The carcass weight to be taken into account for the reporting of the market prices shall be the cold weight of the carcass.
Techniczna dokumentacja eksploatacyjna przedstawiona w pkt 4.2.12.4 zawiera charakterystykę taboru, jaką należy uwzględnić w celu określenia zasad eksploatacji w trybie awaryjnym.
The technical operating documentation described in clause 4.2.12.4 gives the rolling stock characteristics to be considered in order to define the operating rules in degraded mode.
Na mocy art. 15.02 ust. 5 nie można wykluczyć, że lokalne dalsze podziały wodoszczelne, np. poprzecznie podzielone wtórnie zbiorniki o podwójnym dnie, o długości większej niż długość uszkodzenia, jaką należy uwzględnić, nie zostaną uwzględnione w ocenie.
Under Article 15.02 paragraph 5 it is conceivable that local watertight subdivisions, such as transversally subdivided double bottom tanks of a greater length than the damage length to be considered, will not be included in the evaluation.
W tym względzie pomoc, jaką należy uwzględnić, wynika ze środków dokapitalizowania i postępowania z aktywami o obniżonej wartości oraz z gwarancji, które otrzymała we wcześniejszym okresie grupa Dexia i z których korzystała również DMA.
In that respect, the aid to be taken into account here stems from the recapitalisation measures and measures to treat impaired assets, as well as the guarantees obtained in the past by the Dexia Group, from which DMA also benefited.
jeżeli rynkowa cena kukurydzy, o której mowa w lit. a), jest wyższa niż 155 % ceny interwencyjnej, ceną, jaką należy uwzględnić, jest cena interwencyjna zwiększona o 27,5 % ceny interwencyjnej.
if the maize market price referred to in point (a) is higher than 155 % of the intervention price, the price to be taken into account shall be the intervention price plus 27,5 % of the intervention price.
Zgodnie z komunikatem w sprawie aktywów o obniżonej wartości [42] Komisja uważa, że kwotą, jaką należy uwzględnić przy ocenie kwoty pomocy związanej ze środkiem aktywów o obniżonej wartości, jest różnica pomiędzy ceną transferową a ceną rynkową odnośnego portfela.
In accordance with the Impaired Assets Communication [42], the Commission considers that the amount to be taken into account to assess the amount of aid linked to an impaired assets measure is the difference between the transfer value and the market price of the portfolio considered.
Dla nowych statków klasy C i D o długości mniejszej niż 40 m, których całkowita powierzchnia chroniona jest mniejsza niż 280 m2, administracja może określić powierzchnię, jaką należy uwzględnić przy obliczaniu wydajności pomp i innych elementów zasilania.
For new class C and D ships of less than 40 metres in length with a total protected area of less than 280 m2, the Administration may specify the appropriate area for sizing of pumps and alternative supply components.
Zgodnie z pkt 39 komunikatu w sprawie aktywów o obniżonej wartości kwotą, jaką należy uwzględnić przy ocenie kwoty pomocy związanej ze środkiem aktywów o obniżonej wartości, jest różnica pomiędzy ceną transferową aktywów a ich ceną rynkową.
According to paragraph 39 of the Impaired Assets Communication, the amount of the aid in an asset relief measure is the difference between the price at which the assets are transferred and their current market price.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 13. Pasujących: 13. Czas odpowiedzi: 34 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo