Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jak określono powyżej" na angielski

Wyszukaj jak określono powyżej w: Definicja Słownik Synonimy
as set out above
as defined above
as described above
as specified above
as stated above
as referred to above
as mentioned above
as above
As indicated above
Mając na uwadze zmiany w chińskiej wartości normalnej oraz cenach eksportowych, jak określono powyżej, margines ogólnokrajowy został dostosowany i aktualnie powinien zostać ustanowiony na poziomie 55,6 % ceny cif na granicy Wspólnoty, przed ocleniem.
In light of the changes to Chinese normal values and export prices as set out above, the countrywide margin has also been adjusted and should be now set at 55,6 % of the cif Community frontier price, duty unpaid.
Gdzie stosowne, poprawną pisownię nazw przedsiębiorstw, jak określono powyżej, powinno się również stosować w tekście rozporządzenia (WE) nr 426/2005 wszędzie tam, gdzie nazwy te występują, a mianowicie w motywach 8b, 23, 28, 58 oraz 139.
Where applicable, the correct spelling of the company names, as set out above, should also apply throughout the text of Regulation (EC) No 426/2005 wherever they appear, and namely under recitals 8b, 23, 28, 58 and 139.
Na tej podstawie, dyskietki 3,5-calowe, jak określono powyżej uznaje się za jeden produkt.
On this basis, the 3,5 microdisks as defined above are to be considered as one product.
Przepisów tego tytułu nie stosuje się w zakresie dopuszczenia do swobodnego obrotu słodkich ziemniaków przeznaczonych do spożycia przez ludzi, jak określono powyżej.
The provisions of this Title shall not apply to release for free circulation of sweet potatoes for human consumption as defined above.
b) ilości każdego rodzaju zbóż dostarczonych, jak określono powyżej, oraz daty realizacji dostaw. Artykuł 7
(b) the quantities of each type of cereal supplied as described above and the date of such deliveries. Article 7
Jak określono powyżej, handel produktami mleczarskimi odbywał się na terytorium Unii.
As described above, trade in the products of dairies does exist within the Union.
Urządzenie wyprodukowane dla przetwarzania informacji graficznych jako model standardowy służy zarówno jako w pełni funkcjonalna drukarka i faks, jak określono powyżej.
Imaging equipment manufactured as a standard model that serves as both a fully-functional printer and fax machine, as defined above.
Należy pamiętać, że zgodnie z niniejszym rozporządzeniem strategia Wspólnoty w zakresie pomocy musi pozostawać w zgodzie z celami, zakresem i zasadą komplementarności, jak określono powyżej.
It seems important to remind that the Community's strategy for assistance under this Regulation must comply with the objectives, scopes and complementarity principle, as defined above.
Codpady (jak określono powyżej) dla dioksyn i furanów są spełnione,
Cwaste (as defined above) for dioxins and furans is met,
Umawiające się Strony zgodziły się na przydzielenie co najmniej dwóch trzecich całej kwoty na projekty w obszarze środowiska, jak określono powyżej.
The Contracting Parties agree to aim at allocating at least two thirds of the overall amount to projects in the area of environment, as defined above.
Po drugie, jak określono powyżej w sekcji dotyczącej podziału obciążeń, odniesiono się już do największego możliwego wkładu ze strony poprzednich właścicieli Kaupthing oraz - do pewnego stopnia - ze strony wierzycieli Kaupthing.
Second, as set out above in the section on burden-sharing, the greatest possible contribution from the former owners of Kaupthing, and to some extent, of Kaupthing's creditors has been addressed.
Jak określono powyżej, scenariusz podstawowy to plan restrukturyzacji zawierający założenia stanowiące jego bazę.
The restructuring plan as described above including the assumptions on which it is based constitutes the base case.
Jak określono powyżej w motywach 12 i 13, art. 26/A ust. 5 ustawy o górnictwie nie jest ogólnym systemem zwolnień lub ulg udzielanych niektórym przedsiębiorstwom.
As described above in recitals 12 and 13, Section 26/A (5) of the Mining Act does not constitute a general scheme for an exemption or relief provided to certain undertakings.
Jak określono powyżej, spółka Sjóvá otrzymała łącznie około 12,3 mld ISK (około 77 mln EUR) w ramach pomocy państwa.
As set out above, Sjóvá received in total about ISK 12,3 billion (approx. EUR 77 million) in state aid.
Jak określono powyżej, przy porównaniu cen eksportowych stosowanych przez chińskich współpracujących producentów eksportujących objętych próbą z wartością normalną państwa analogicznego ustalono, że wspomniani producenci stosowali dumping.
As set out above, the sampled Chinese cooperating exporting producers were found to be dumping when comparing their export prices to the analogue country normal value.
Jak określono powyżej, wpływ względów politycznych na podejmowanie decyzji przez spółkę DSU został potwierdzony w [...] sprawozdaniu z wyceny z dnia 22 grudnia 2006 r. [30].
As set out above, the influence of political considerations on DSU's decision making is acknowledged in [...] valuation report of 22 December 2006 [30].
Jak określono powyżej w sekcji D, badanie wpływu przywozu dumpingowego oraz przywozu subsydiowanego obejmowało ocenę wszystkich istotnych okoliczności i wskaźników ekonomicznych mających wpływ na stan przemysłu unijnego.
As set out above in section D, the examination of the impact of the dumped and subsidized imports included an evaluation of all relevant economic facts and indices having a bearing on the state of the Union industry.
Jak określono powyżej, art. 22 ustawy o transporcie zarobkowym pozwala na wypłatę rekompensaty na pokrycie kosztów świadczenia usługi publicznej po odliczeniu dochodu ze sprzedaży biletów.
As set out above, Article 22 CTA allows for compensation to cover the cost of the public service minus the ticket revenue.
Jak określono powyżej, Urząd stwierdza, że (i) zastosowanie zasad opodatkowania grupowego oraz (ii) zastrzyk kapitałowy na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej nie stanowią pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG.
As set out above, the Authority concludes that (i) the application of the group taxation rules and (ii) the commercial activities capital injection do not entail state aid within the meaning of Article 61(1) of the EEA Agreement.
v1 = jak określono powyżej
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 51. Pasujących: 51. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo