Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jakie należy spełnić" na angielski

Wyszukaj jakie należy spełnić w: Definicja Synonimy
to be fulfilled
to be satisfied
to be met
Ustawodawstwo krajowe określa warunki, jakie należy spełnić oraz formalności celne, jakich należy dopełnić dla dokonania odprawy towarów i środków transportu do użytku prywatnego należących do podróżnych.
National legislation shall specify the conditions to be fulfilled and the customs formalities to be accomplished for the clearance of travellers' goods and means of transport for private use.
W odniesieniu do tej decyzji ETS zdefiniował cztery warunki, jakie należy spełnić, aby dotacje publiczne zostały uznane za "rekompensatę obowiązku świadczenia usług publicznych".
In relation hereto, the ECJ has defined four conditions to be fulfilled in order for a public subsidy to constitute 'a compensation for a public service obligation'.
[Kryteria, jakie należy spełnić] Prawo hodowcy jest przyznawane, jeśli odmiana jest
(Criteria to be satisfied) The breeder's right shall be granted where the variety is
w odniesieniu do wymagań dotyczących nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii należy dokonać rozróżnienia pomiędzy wymaganiami, jakie należy spełnić, rozpoczynając wykonywanie zawodu, a wymaganiami niezbędnymi przy jego wykonywaniu;
Whereas, with regard to good character and good repute, a distinction should be drawn between the requirements to be satisfied on first taking up the profession and those to be satisfied in order to practise it;
Niniejsza dyrektywa powinna właściwie zdefiniować warunki konieczne, jakie należy spełnić przed uruchomieniem takich wspólnych projektów.
This Directive should properly define the necessary conditions to be met before such joint projects are launched.
W braku takowych regulacji wspólnotowych, właściwa władza ustali i opublikuje minimalne wymogi, jakie należy spełnić.
In the absence of such Community rules, the competent authority shall establish and publish the minimum requirements to be met.
Wytyczne przedstawione w MSR 22 zawierają przykłady istotnych czynników wymagających rozważenia, nie zaś pełny zestaw warunków, jakie należy spełnić.
The guidance given in IAS 22 provides examples of important factors to be considered, not a comprehensive set of conditions to be met.
W tej kwestii należy zauważyć, że w art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego określono warunki, jakie należy spełnić, aby korzystać ze statusu IT.
In this regard, it is noted that Article 9(5) of the basic Regulation sets out the conditions to be met in order to benefit from IT status.
Władze Kanady przekazały zainteresowanym państwom członkowskim informacje i dane dotyczące nieprzestrzegania kryteriów, z jakimi wiąże się zniesienie obowiązku wizowego, ponadto wyraziły gotowość wyjaśnienia kryteriów i warunków, jakie należy spełnić.
The Canadian authorities have sent the Member States concerned information and data relating to non-respect of the criteria for visa waiver; they have also expressed their willingness to clarify further the relevant criteria and conditions to be met.
Zagadnienia, zasady, scenariusze, jak również specyfikacje, jakie należy spełnić pod względem odporności zderzeniowej, zostały bardziej szczegółowo opisane w załączniku A.
The problems, principles, scenarios as well as the specifications to be met for crashworthiness are described in more detail in Annex A.
Jeśli nie, proszę zauważyć, że na mocy pkt 29 wytycznych pułap w wysokości 10 % jest jednym z warunków, jakie należy spełnić w celu otrzymania pomocy.
If no, please note that this 10 % ceiling is one of the eligibility criteria to be met under point 29 of the Guidelines.
W przeciwnym wypadku w odpowiednim okresie odmawia przyjęcia zmian i bezzwłocznie informuje o tym dane państwo członkowskie, podając przyczyny odmowy oraz przedstawiając kryteria, jakie należy spełnić, aby kolejne zgłoszenie zostało przyjęte.
It shall otherwise reject the changes within a reasonable period and inform the Member State concerned without delay, stating its reasons and setting out criteria to be fulfilled for a subsequent notification to be accepted.
Wniosek ma na celu zmianę specyfikacji w odniesieniu do informacji dowodzących, że produkty rolne pochodzą z danego obszaru geograficznego, szczególnych zasad etykietowania oraz wymogów, jakie należy spełnić na mocy przepisów krajowych.
The aim of the application is to amend the specification in respect of the evidence that the agricultural products originate in the geographical area, the specific labelling rules and the requirements to be met under national provisions.
oczekuje, że przy przyszłych projektach Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi przedstawi na samym początku realizacji projektu dokładny opis wymogów technicznych i potrzeb użytkowników końcowych, jakie należy spełnić;
Expects that for future projects the Commission, in cooperation with the Member States, establishes at the outset of the project an exact profile of technical and end-users' requirements to be met;
Warunki jakie należy spełnić oraz formalności celne, których należy dopełnić w odniesieniu do procedur i praktyk w niniejszym Załączniku oraz w szczególnych załącznikach, są wyszczególnione w ustawodawstwie krajowym oraz są na tyle uproszczone na ile to możliwe.
The conditions to be fulfilled and customs formalities to be accomplished for procedures and practices in this Annex and in the specific annexes shall be specified in national legislation and shall be as simple as possible.
Główne wymagania, jakie należy spełnić:
Main specifications to be met:
Odpowiednie charakterystyki, jakie należy spełnić w ramach niniejszej TSI zdefiniowano w sekcji 4.1.7.
The relevant characteristics to validate in respect of this TSI are defined in Section 4.1.7.
Jednym z warunków, jakie należy spełnić jest to, by działalność danych jednostek produkcyjnych stanowiła część planu likwidacji.
One of the conditions that have to be fulfilled is that the operation of the production units concerned shall form part of a closure plan.
inne wymogi prawne, jakie należy spełnić.
other legislative requirements that need to be met.
Ujednolicone przepisy homologacyjne w całej UE to minimalne warunki, jakie należy spełnić przed wypuszczeniem pojazdów wodorowych na rynek.
Unified approval rules throughout the EU are the minimum prerequisite for placing hydrogen powered vehicles on the market.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 36. Pasujących: 36. Czas odpowiedzi: 73 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo