Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jasne" na angielski

Sugestie

W świecie duchowym niektóre rzeczy nie są jasne.
In the spiritual world, some things aren't clear.
Musi być całkowicie jasne, że uznajesz najwyższe zwierzchnictwo papieża.
What you must make absolutely clear is that you recognise the supreme authority of the Pope.
Ale, żeby konsekwencje były jasne.
Tell her not to hurt anyone but to make the implication clear.
Jestem racjonalistą i lubię jasne wyjaśnienia.
I'm a rationalist, so I like clear explanations.
Jest całkiem jasne że nie zamierza nam ich dać.
It's pretty clear she has no intention Of giving them to us.
Istnieją jasne wytyczne dotyczące traktowania więźniów.
There are clear guidelines about the treatment of prisoners.
Wszystko stało się dla mnie jasne.
Hearing Trubee has made everything clear to me.
Czynnikiem komplikującym sytuację są nie zawsze jasne krajowe pretensje do Arktyki.
The fact that national claims to the Arctic are not always clear is a complicating factor.
Ucieszyłoby mnie jasne stanowisko Komisji w tej sprawie.
I would welcome a clear position from the Commission on this matter.
Przede wszystkim, coś jasne dostańmy.
First of all, let's get something clear.
Kraje takie jak Hiszpania podjęły jasne zobowiązania w tej kwestii.
Countries such as Spain have made a clear commitment in this regard.
Unia Europejska musi zatem przyjąć jasne stanowisko.
The European Union must therefore adopt a clear position.
W celu zapewnienia rzeczywistego bezpieczeństwa należy ustanowić jasne zasady.
In order to achieve real safety, clear rules have to be established.
Zalecenie jest jasne i popieram je.
The recommendation is clear and I support it.
Stanowisko Europejczyków musi być jasne, jednoznaczne i niezwykle mocne.
The position of we Europeans must be clear, unambiguous and extremely robust.
Dobrze, tylko żeby wszystko było jasne...
Well, just so we're, like, you know, clear...
Wszyscy chcielibyśmy uzyskać jasne oznaczenie kraju pochodzenia.
We would all like to see clear country-of-origin marking.
Potrzebujemy konkretnych ram obejmujących wszystkie kwestie i zapewniających jasne odpowiedzi.
We need a substantial framework which can cover all issues and provide clear answers.
Przesłanie w tej kwestii musi być jasne.
It is important to communicate in such a way that this message is clear.
W tym kontekście niezwykle ważne jest jasne określenie priorytetów.
In this regard, the clear identification of priorities is extremely important.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 20095. Pasujących: 20095. Czas odpowiedzi: 143 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo