Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jasne i proste" na angielski

Wyszukaj jasne i proste w: Definicja Synonimy
plain and simple
pure and simple
clear and simple
To szalone zachowanie, jasne i proste.
It's crazy behavior, plain and simple.
To była różnica, jasne i proste.
That was the difference, plain and simple.
Nic tylko prawda, jasne i proste?
Not just the truth, pure and simple?
czy rzucenie człowiekowi dolara na śniadanie jest prowokacją nie do wytrzymania, czy Jack McCall, który zastrzelił Dzikiego Billa Hickoka był mordercą, jasne i proste.
either a man giving you a dollar for breakfast is provocation beyond endurance, or Jack McCall shooting Wild Bill Hickok was murder, pure and simple.
Przepisy ramowe mające zastosowanie do udzielania koncesji powinny być jasne i proste.
The rules of the legislative framework applicable to the award of concessions should be clear and simple.
Jako oddzwierny, mam jasne i proste zadanie:
As the doorman, I hold a clear and simple vision:
Dwight i ja mamy kontrakt, aby spółkować pięć razy, jasne i proste.
Dwight and I have a contractual agreement To procreate five times, plain and simple.
Ulotka zawiera jasne i proste informacje oraz jest napisana w języku, który dana osoba rozumie lub którego znajomości zasadnie się od niej oczekuje.
The leaflet shall be clear and simple, drafted in a language that the person concerned understands or is reasonably supposed to understand.
Uznają, że ktoś ma talent i głosują na nią, jasne i proste.
They thought she was talented, so they voted for her, plain and simple.
Aby umożliwić nieskrępowany rozwój handlu elektronicznego, ramy prawne powinny być jasne i proste, przewidywalne i zgodne z regułami mającymi zastosowanie na poziomie międzynarodowym, tak aby nie naruszały konkurencyjności przemysłu europejskiego oraz żeby nie utrudniały wprowadzania innowacji w tym sektorze.
In order to allow the unhampered development of electronic commerce, the legal framework must be clear and simple, predictable and consistent with the rules applicable at international level so that it does not adversely affect the competitiveness of European industry or impede innovation in that sector.
To jasne i proste.
Szkice piwnicy - jasne i proste.
Basement drafts plain and simple.
wyjatkowo jasne i proste.
Was exceptionally clear and simple.
Papież, maszzamiarzłamać NFL sezon rekord jednego worka, i kiedy to zrobić, zasługujesz zarobić, jasne i proste.
Pope, you are about to break the NFL single-season sack record, and when you do, you deserve to cash in, plain and simple.
Nasze przesłanie z alternatywnego szczytu energetycznego na jutrzejszy szczyt UE jest bardzo jasne i proste.
Our message from the alternative energy summit for tomorrow's EU summit is very simple and clear.
Pożyczysz Smoka, użyjesz go by wydostać Lise i Kosoffa, jasne i proste.
You borrow the Dragon, use it as bait to get Lisa and Kosoff out, up and away.
Detektywie Murdoch, jestem wynalazcą, jasne i proste.
Detective Murdoch, I'm an inventor, plain and simple, not a murderer.
Ona potrzebuje sensacji, jasne i proste.
She needs an exclusive, plain and simple. Why?
Tak jak zauważył pan poseł Kelly i jak państwo mówiliście, słowo SOLVIT jest przynajmniej jasne i proste, i zgadzam się z tą pozytywną oceną.
As Mr Kelly and you said, though, the word SOLVIT is at least a clear and simple one, and I agree with this positive assessment.
To jasne i proste.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 27. Pasujących: 27. Czas odpowiedzi: 40 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo