Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jeśli jest to konieczne" na angielski

Wyszukaj jeśli jest to konieczne w: Definicja Synonimy
if necessary
where necessary
where this is necessary
if it is necessary
if it is needed
as necessary
when necessary
if required
całkowitą ilość objętą procedurą przetargową, jeśli jest to konieczne;
the global quantity covered by the tendering procedure, if necessary;
Dodać więcej kwasu chlorowodorowego, jeśli jest to konieczne.
Add more hydrochloric acid, if necessary.
Może to obejmować informacje i dokumenty zawarte w danym wniosku o ocenę zgodności, jeśli jest to konieczne dla oceny całego produktu leczniczego skojarzonej terapii zaawansowanej.
This may include information and documents contained in the conformity assessment application concerned, where necessary for the evaluation of the combined advanced therapy medicinal product as a whole.
Miejsca przechowywania pasz oraz pojemniki muszą być czyste i suche oraz, jeśli jest to konieczne, należy wdrożyć środki ochrony przed szkodnikami.
Storage areas and containers shall be kept clean and dry and appropriate pest-control measures implemented where necessary.
Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 27 w celu obniżania maksymalnych poziomów wydzielanych substancji określonych w ust. 1, jeśli jest to konieczne w związku z normami uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym.
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 27 to decrease the maximum emission levels laid down in paragraph 1, where this is necessary based on internationally agreed standards.
Obróbka powierzchni metalowych niklem lub cynkiem może zostać dopuszczona w przypadku małych elementów (takich jak nity, oczka oraz płaskowniki), jeśli jest to konieczne z powodu ich intensywnego fizycznego zużywania się.
The surface treatment of metal surfaces with nickel or zinc can be accepted for small parts (such as rivet, eyelet, and flat bar mechanisms) where this is necessary due to heavy physical wear.
Kontrola powinna obejmować przegląd dokumentacji i - jeśli jest to konieczne w celu ustalenia zgodności - badanie wyrobu.
The check should encompass a file review and, if necessary in order to establish the conformity, a test of the device.
To samo podejście powinno obowiązywać, jeśli jest to konieczne
The same approach should be followed, if necessary
Nawiasy kwadratowe wskazują miejsce, które można wykorzystać, odnosząc się do prawa krajowego państw członkowskich, jeśli jest to konieczne.
The square brackets indicate a space to be used and completed if necessary by the Member States according to national law.
Wyzerować miernik (jeśli jest to konieczne) i rozpocząć pomiar mocy rzeczywistej z częstotliwością co najmniej jednego odczytu na sekundę.
Reset the meter (if necessary) and begin accumulating true power values at an interval of at least one reading per second.
zawiera dane dotyczące okresu przechowywania, jeśli jest to konieczne;
it indicates the storage period, if necessary;
To znaczy, że lekarz może przepisać mniejszą dawkę leku, jeśli jest to konieczne.
This means that your doctor can prescribe a lower dose for you if necessary.
Jednakże wykaz ten może być w międzyczasie zmieniany, jeśli jest to konieczne.
However, this list may be amended in the interim, if necessary.
Niemniej jednak te Państwa Członkowskie mogą dopuścić stosowanie innych języków, jeśli jest to konieczne, z załączonym tłumaczeniem urzędowym.
However, these Member States may allow other languages, if necessary, accompanied by an official translation.
Badanie należy przeprowadzić ponownie obracając siedzenie w odwrotnym kierunku po umieszczeniu manekina w początkowym położeniu, jeśli jest to konieczne.
This test shall be carried out again rotating in the reverse direction after having replaced, if necessary, the manikin in its initial position.
Skup przeprowadza się po cenie interwencyjnej, jeśli jest to konieczne po wzroście ceny lub jej obniżeniu z powodów jakości.
Buying-in shall be carried out on the basis of the intervention price, if necessary after a price increase or reduction for quality reasons.
W bardzo rzadkich przypadkach, jeśli jest to konieczne, możliwe jest wykonanie przetoczenia krwi.
In very rare cases, if necessary, a blood transfusion could be given.
Dokumenty strategii tematycznej są przedmiotem oceny w połowie okresu lub przeglądów ad hoc, jeśli jest to konieczne.
Strategy papers shall be reviewed at mid-term, or ad hoc if necessary.
Państwa Członkowskie, jeśli jest to konieczne, dostosują swoje krajowe prawo patentowe uwzględniając przepisy niniejszej dyrektywy.
They shall, if necessary, adjust their national patent law to take account of the provisions of this Directive.
Decyzje finansowe oraz wynikające z nich umowy lub instrumenty wykonawcze przewidują wyraźnie inspekcję dokonywaną przez Komisję i Trybunał Obrachunkowy na miejscu, jeśli jest to konieczne.
Financing decisions and any contracts or implementing instruments resulting therefrom shall expressly provide for inspection by the Commission and the Court of Auditors to be carried out on the spot, if necessary.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 154. Pasujących: 154. Czas odpowiedzi: 132 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo