Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jeżeli są stosowane" na angielski

Wyszukaj jeżeli są stosowane w: Definicja Synonimy
when used
if used
if they are used
W przypadku fosforanów i krzemianów, jeżeli są stosowane jako dodatki, maksymalne poziomy określono tylko w preparacie składników odżywczych, a nie w gotowej żywności.
For phosphates and silicates, when used as additives, maximum limits have been set only in the nutrient preparation and not in the final food.
Pojazdy wykorzystywane do transportu paszy w gospodarstwie oraz urządzenia do zadawania pasz należy regularnie czyścić, w szczególności jeżeli są stosowane do przewozu i dystrybucji paszy leczniczej.
On-farm feed transport vehicles and feeding equipment shall be cleaned periodically, in particular when used to deliver and distribute medicated feed.
Nazwy określone w załączniku II mogą zostać włączone do wykazu składników, jeżeli są stosowane zgodnie z dyrektywą 2000/13/WE.
The names referred to in Annex II may be included in a list of ingredients if used in accordance with Directive 2000/13/EC.
W odniesieniu do DINP, DIDP i DNOP informacje naukowe są albo sprzeczne, albo ich brak, ale nie można wykluczyć, że substancje te stanowią potencjalne ryzyko, jeżeli są stosowane w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci, które z definicji są produkowane dla dzieci.
Scientific information regarding DINP, DIDP and DNOP is either lacking or conflictual, but it can not be excluded that they pose a potential risk if used in toys and childcare articles, which are by definition produced for children.
jeżeli są stosowane jako nawóz lub środek użyźniający glebę:
if they are used for fertilization or soil-conditioning purposes:
jeżeli są stosowane do celów zwalczania szkodników lub chorób roślin:
if they are used for the purpose of plant pest or disease control:
Z dostępnych dowodów wynika, iż te cztery substancje, jeżeli są stosowane w EEE, mogą mieć negatywny wpływ na recykling oraz na zdrowie ludzi i na środowisko podczas operacji przetwarzania zużytego EEE.
The available evidence indicates that those four substances, when used in EEE, can have a negative impact on recycling and on human health and the environment during EEE waste management operations.
Jeżeli są stosowane, należy przedstawić wykaz substancji czynnych dodanych w czasie transportu lub przechowywania surowców, półproduktów lub opakowań produktu końcowego, w tym związane z nimi zwroty określające zagrożenie.
If used, a list of active substances added during transportation or storage of raw, semi-finished materials or to final product packaging shall be provided, including the related H statements.
Specyfikacje zaworów hamulcowych (jeżeli są stosowane): ...
Specifications of brake valves (if applicable): ...
klawiatura i trackpad (jeżeli są stosowane),
Keyboard and track pad (where used)
Opis powinien zawierać (jeżeli są stosowane):
The description should include (if applicable):
zapewnienie przydatności wzmocnionych łat do opon, jeżeli są stosowane w sposób odpowiedni w naprawach osnowy, do tego celu;
ensuring that reinforced patches for tyres, if correctly applied in carcass repairs, are suitable for the purpose;
Prowadzący instalację wyznacza godzinowe stężenia N2O [mg/Nm3] w przepływie spalin z każdego źródła emisji, stosując metodykę opartą na pomiarach w reprezentatywnym punkcie umieszczonym za urządzeniami do obniżania emisji NOx/N2O, jeżeli są stosowane.
The operator shall determine hourly N2O concentrations [mg/Nm3] in the flue gas from each emission source using a measurement-based methodology at a representative point, after the NOx/N2O abatement equipment, where abatement is used.
Jeżeli są stosowane zbiorniki o ładunku do 35 kg, jednostka zasilająca musi być zainstalowana na pokładzie w specjalnej szafce lub na ścianie z szafkami poza obszarem pomieszczeń mieszkalnych, w takiej pozycji, aby nie przeszkadzała w ruchu na pokładzie.
Where receptacles with a load of up to 35 kg are used, the supply unit must be installed on deck in a special cupboard or wall cupboard located outside the accommodation area in a position such that it does not interfere with movement on board.
Szablony są składnikami interoperacyjności, jeżeli są stosowane do wykonywania oznakowań.
Where markings are achieved by using decals, these are Interoperability Constituents.
Materiał paliwowy (wraz z materiałem w kasetach regulacyjnych lub kasetach kompensacyjnych, jeżeli są stosowane).
Fuel material (including material in control or shim assemblies, if applicable):
b) jeżeli są stosowane jako nawóz lub środek użyźniający glebę:- są nieodzowne dla szczególnych wymagań pokarmowych uprawianych roślin lub szczególnych celów związanych z użyźnianiem gleby, których nie zaspokajają działania określone w załączniku I, oraz
they are essential for specific nutrition requirements of crops or specific soil-conditioning purposes which cannot be satisfied by the practices mentioned in Annex I, and - their use does not result in unacceptable effects on the environment or contribute to the contamination thereof.
Samoregulacja zapewniłaby elastyczność; z drugiej strony enzymy spożywcze są już objęte uregulowaniami wspólnotowymi, jeżeli są stosowane jako dodatki do żywności, i prawodawstwem krajowym, jeżeli są stosowane jako substancje pomocnicze. Mogłoby to doprowadzić do sprzeczności i zamieszania w odnośnym przemyśle oraz powodować negatywne skutki gospodarcze.
Self-regulation would provide flexibility; on the other hand, food enzymes are already regulated when used as food additives by Community law and as processing aids by national could lead to contradictory and confusing situation for the industry and negative economic impact.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 67 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo