Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jeżeli to możliwe" na angielski

Wyszukaj jeżeli to możliwe w: Definicja Synonimy
if possible
where possible
wherever possible
when possible
where practicable
where feasible
if that's possible
Prosimy o gorące żarcie i pocztę, jeżeli to możliwe.
Request hot chow and mail if possible.
Podaj przykłady, jeżeli to możliwe (np. etykiety, przewodnika).
Submit examples if possible (e.g. label, guide).
Członkowie komitetu wykonawczego, jeżeli to możliwe, przyjmują zalecenia w drodze konsensusu.
The members of the executive committee shall, where possible, adopt recommendations by consensus.
Członków powiadamia się przynajmniej na miesiąc wcześniej przed posiedzeniem, jeżeli to możliwe.
Members shall be notified at least one month, where possible, prior to that meeting.
Pracodawca odpowiednio wcześnie dokona konsultacji z przedstawicielami pracowników tak, aby osiągnąć porozumienie, jeżeli to możliwe, dotyczące uzgodnień przyjętych na czas okresu przejściowego.
The employer shall consult the representatives of the employees in good time with a view to reaching an agreement, wherever possible, on the arrangements applying to the transitional period.
Nie naruszając przepisów zawartych w planach wieloletnich i krajowych programach kontroli lub indywidualnych programach kontroli i inspekcji, inspekcje dotyczące przewozu obejmują, jeżeli to możliwe, bezpośrednią kontrolę przewożonych produktów.
Without prejudice to provisions contained in multi-annual plans and national control programmes or specific control and inspection programmes, transport inspections shall include, wherever possible, a physical examination of the products transported.
Chcę wiedzieć skąd przybył i jeżeli to możliwe, kto mu pomaga.
I want to find out where KARR came from and, if possible, who's helping him.
Ale, jeżeli to możliwe, chciałbym zostać pochowany pod Flagoon.
But, if possible, I'd like to be buried beneath Flagoon.
Uczestnicy powinni również przekazać Radzie, jeżeli to możliwe, wcześniejsze zawiadomienie o jakichkolwiek proponowanych zmianach do zgłoszonego programu.
Participants should also give, if possible, prior notification to the Council of any proposed amendments to the notified programme.
WWI powinny być rozlokowane równomiernie na całym terytorium UE, jeżeli to możliwe i jeżeli spełnione są wszystkie kryteria doskonałości.
KICs should, where possible, and when all conditions of excellence are fulfilled, be spread evenly across the whole territory of the EU.
Wymaga on wzajemnego uznawania jakości kształcenia oraz, jeżeli to możliwe, dyplomów i innych przyznawanych certyfikatów.
It shall require the mutual recognition of the quality of the training and, if possible, of diplomas and other certificates awarded.
Proszę przedstawić dowody na potwierdzenie wniosków w tej kwestii, pochodzące, jeżeli to możliwe, od niezależnej osoby trzeciej.
Please provide evidence, from an independent third party if possible, to support the conclusions on this point.
Składniki te muszą być dostosowane do modułów ryzyka w ramach formuły standardowej, jeżeli to możliwe zgodnie z częściowym modelem wewnętrznym.
These components shall be aligned with standard formula risk modules if possible according to the partial internal model.
sposób toksycznego działania, jeżeli to możliwe, oraz
where possible, the mode of toxic action, and
W przypadku nawozów płynnych, jeżeli to możliwe, próbki powinny być pobierane z wcześniej wymieszanego nawozu.
In the case of fluid fertilisers, if possible the sampled portion should be mixed prior to sampling.
Dodaje się je do całkowitej wielkości emisji, ale zgłasza oddzielnie, jeżeli to możliwe.
They shall be added up to the emission total but reported separately if possible.
= 95 % odpadów organicznych jest segregowane i niekierowane na składowiska oraz, jeżeli to możliwe, poddawane fermentacji beztlenowej lub odzyskowi energii.
= 95 % of organic waste is separated and diverted from landfill, and, where possible, sent for anaerobic digestion or alternative energy recovery.
Ale chciałbym, żeby Pan został w swoim mieszkaniu jeżeli to możliwe poniewaz ostatnia wiadomość dotyczy Pana osobiście.
But I'd like you to stay in your appartement if possible because this last message threatens you personally.
Opis (typ) pojemników oraz, jeżeli to możliwe, zamontowanych uszczelnień (pieczęci).
Description (type) of containers, and if possible, of the seals affixed.
Zaleca się stosowanie paszy w postaci płynnej lub masy ciastowatej mieszanej z wodą i, jeżeli to możliwe, z serwatką.
Feed should preferably be in liquid form or consist of a mash to which water and, where possible, whey are added.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 144. Pasujących: 144. Czas odpowiedzi: 158 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo