Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jedną lub kilka" na angielski

Wyszukaj jedną lub kilka w: Definicja Synonimy
one or more
one or several
one or a combination
Komisja chciałaby podpisać jedną lub kilka umów o wykonanie analizy podatności na skutki zmian klimatu oraz analizy potencjalnych środków adaptacyjnych.
The Commission would like to conclude one or more contract(s) for an analysis of vulnerability to Climate Change impacts and potential adaptation measures.
Struktury te mogą obejmować jedną lub kilka WWB.
These may include one or more DSA.
Proszę wybrać jedną lub kilka stref czasowych.
Select one or several time zones.
Niniejsza konwencja nie narusza postanowień dotyczących konkurencji stosowanych przez jedną lub kilka Umawiających się Stron.
This Convention shall not affect the provisions regarding competition applicable in one or several Contracting Parties.
Mogą one obejmować jedną lub kilka z poniższych metod:
These may include one or a combination of the following:
Kilka metod testowych może dać równie wiarygodne wyniki. Mogą one obejmować jedną lub kilka z poniższych metod:
Several testing approaches are likely to provide equally reliable results. These may include one or a combination of the following:
Każdy organ zarządzający wybiera jedną lub kilka osób odpowiedzialnych za informację i reklamę.
Each managing authority shall designate one or more persons to be responsible for information and publicity.
Zobowiązane są wyznaczyć jedną lub kilka agencji w celu kontrolowania zgodności z tymi przepisami.
They shall appoint one or more agencies to monitor compliance with these provisions.
przez jedną lub kilka płatności okresowych odpowiadających częściowemu wykonaniu działania;
one or more interim payments as a counterpart of a partial execution of the action;
"Urządzenie" oznacza część lub zespół części spełniające jedną lub kilka funkcji.
'Device' means a component or combination of components used in order to perform one or several functions.
Pomoc wspólnotowa dla projektów może przyjmować jedną lub kilka z następujących form:
Community aid for projects may take one or several of the following forms:
przez jedną lub kilka organizacji międzynarodowych działających wspólnie; lub
by one or several international organisations acting jointly; or
Instytucja może wyznaczyć jedną lub kilka uznanych instytucji ECAI do określania wag ryzyka odnoszących się do aktywów i pozycji pozabilansowych.
An institution may nominate one or more eligible ECAIs to be used for the determination of risk weights applicable to asset and off-balance sheet items.
l) "ładunek" oznacza jedną lub kilka paczek;
(l) "shipment" means one or more parcels;
"dane odniesienia" oznaczają jedną lub kilka następujących właściwości miejsca siedzącego:
'Reference data' means one or several of the following characteristics of a seating position:
Interwencja może być uzasadniona przede wszystkim wtedy, gdy dominujący licencjobiorca otrzyma licencję wyłączną na jedną lub kilka konkurencyjnych technologii.
The main situation in which intervention may be warranted is where a dominant licensee obtains an exclusive licence to one or more competing technologies.
jedną lub kilka jednostek certyfikujących produkty.
one or more product certification bodies.
Właściwe organy nie powinny wydawać zezwolenia na wykonywanie usług lub działalności inwestycyjnej, które podlegają ogólnemu zakazowi outsourcingu, obejmującemu jedną lub kilka podstawowych lub ważnych funkcji.
Competent authorities should not make the authorisation to provide investment services or activities subject to a general prohibition on the outsourcing of one or more critical or important functions.
Należy również wyjaśnić, komu Urząd przekazuje powiadomienia w przypadku wyznaczenia jednego lub kilku pełnomocników przez jedną lub kilka stron.
It is also necessary to clarify to whom the Office shall address the notification in case of one or several procedural representatives appointed by one or several parties.
ŁADUNEK oznacza jedną lub kilka paczek, które są fizycznie przywożone lub wywożone;
SHIPMENT means one or more parcels that are physically imported or exported;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 89. Pasujących: 89. Czas odpowiedzi: 127 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo