Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jednym lub kilku" na angielski

Wyszukaj jednym lub kilku w: Definicja Synonimy
one or more
one or several

Sugestie

Ona zwykle funkcjonuje na jednym lub kilku psychotropach.
She's usually operating on one or more psychiatric drugs.
Procedura pojednawcza jest przygotowywana na jednym lub kilku posiedzeniach roboczych.
Consultation shall be prepared at one or more technical meetings.
W przypadku zwiększonego przywozu skoncentrowanego w jednym lub kilku państwach członkowskich Komisja może wprowadzić wcześniejsze środki nadzoru.
In the event that there is an increase of imports concentrated in one or several Member States, the Commission may introduce prior surveillance measures.
W niektórych przypadkach zwiększony przywóz skoncentrowany w jednym lub kilku państwach członkowskich może sam wyrządzić poważną szkodę lub grozić wyrządzeniem poważnej szkody przemysłowi unijnemu.
In some cases, an increase of imports concentrated in one or several Member States may cause or threaten to cause by itself serious injury to the Union industry.
Tego rodzaju projekty wzmacniają potencjał lub użyteczność transeuropejskiej sieci transportowej w jednym lub kilku państwach członkowskich.
Such projects shall enhance the capacity or utility of the trans-European transport network in one or more Member States.
Jeżeli w danym okresie w jednym lub kilku przedsiębiorstwach nastąpi ponad 500 zwolnień, można złożyć wniosek o uruchomienie funduszu.
If more than 500 workers from one or more enterprises are made redundant during a specific period, an application may be made for mobilisation of funds.
Komisja może wprowadzić wcześniejsze środki nadzoru w przypadku gwałtownego wzrostu przywozu produktów należących do sektorów wrażliwych, skoncentrowanego w jednym lub kilku państwach członkowskich.
In the event that there is a surge of imports of products falling into sensitive sectors concentrated in one or several Member States, the Commission may introduce prior surveillance measures.
prowadzi swoje działania w jednym lub kilku regionach na danym terytorium;
carries out its activities in one or more regions in the territory concerned;
Dane szczegółowe przewidziane w niniejszym rozporządzeniu podaje się w jednym lub kilku językach urzędowych Wspólnoty, zgodnie z art. 16 dyrektywy 2000/13/WE.
The particulars provided for in this Regulation shall be given in one or more official languages of the Community in accordance with Article 16 of Directive 2000/13/EC.
Przypadki bólu i obrzęku stawów, od łagodnego bólu w jednym lub kilku stawach do ciężkiej niesprawności ruchowej.
Events of joint pain and swelling ranged from mild pain in one or more joints to severe disability.
Podobnie brak koniecznych reform w jednym lub kilku państwach członkowskich negatywnie wpływa na inne państwa członkowskie poprzez osłabienie wspólnej waluty i zwiększenie stóp procentowych.
And vice versa, failure to undertake necessary reforms in one or several member states adversely affects other member states through weakening of the single currency and raising interest rates.
Komisja może zdecydować o przyznaniu pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania, gdy w jednym lub kilku obszarach notowań istnieje szczególnie trudna sytuacja rynkowa.
The Commission may decide to grant private storage aid when there is a particularly difficult market situation in one or more quotation areas.
Skala katastrof wywołanych przez człowieka lub klęsk żywiołowych i ich skutki mogą wywołać poważne trudności gospodarcze w jednym lub kilku państwach członkowskich.
Man-made or natural disasters may be of such a scale and impact that they can give rise to severe economic difficulties in one or several Member States.
"instalacja odbiorcza" oznacza instalację, która zużywa energię elektryczną i jest przyłączona w jednym lub kilku punktach przyłączenia do systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego.
'demand facility' means a facility which consumes electrical energy and is connected at one or more connection points to the transmission or distribution system.
w każdym innym przypadku, w jednym lub kilku językach Wspólnoty. ;
in any other case, in one or more languages of the Community.';
Dozwolone jest złożenie wniosku o stosowanie określenia o charakterze rodzajowym w jednym lub kilku państwach członkowskich.
The application may be made for the use of a generic descriptor in one or more Member States.
realizują w jednym lub kilku regionach Unii, uwzględniając interesy
carry out, in one or more regions of the Union, taking into account the interests of
Ograniczenia swobodnego obrotu wynikające z zastosowania środków mających na celu walkę z rozprzestrzenianiem się chorób zwierząt mogą powodować trudności na rynku w jednym lub kilku państwach członkowskich.
Restrictions to free circulation resulting from the application of measures intended to combat the spread of animal diseases could cause difficulties on the market in one or more Member States.
Sprawozdanie z badań należy sporządzić w jednym lub kilku z języków urzędowych UE, określonych przez organ udzielający homologacji.
The test report shall be drafted in one or more of the official Union languages determined by the approval authority.
Dane dotyczące energii mogą być wyliczone na podstawie informacji uzyskanych przez niezależnego kontrolera w czasie audytu, lub innego rodzaju kontroli, w jednym lub kilku punktach docelowych.
Energy data may be calculated on the basis of information obtained by an external expert during an audit of, or other type of visit to, one or several targeted sites.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 105. Pasujących: 105. Czas odpowiedzi: 174 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo