Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jedynie dla" na angielski

Wyszukaj jedynie dla w: Definicja Synonimy
only for
only to
solely for
merely for
just for
2455/2001/WE, EQS ustanowiono jedynie dla pentabromo difenyloeteru.
2455/2001/EC, an EQS is established only for pentabromodiphenylether.
W obu przypadkach zgromadzone informacje powinny być utajnione i wykorzystywane jedynie dla celów określonych w ustawie.
In either case, the information collected is to be kept secret and used only for the purposes laid down in the law.
To pęknięcie jest charakterystyczne jedynie dla pistoletu zabójcy.
This demarcation is unique only to the killer's gun.
Sprawozdanie bazowe powinno być wymagane jedynie dla większych instalacji.
The baseline report should be requested only to bigger plants.
Transavia jest wspomniana jedynie dla informacji Komisji.
Solely for the Commission's information, Transavia is mentioned here.'
Unijne akty legislacyjne nie są przeznaczone jedynie dla prawników: zwykli obywatele Unii Europejskiej również z nich korzystają.
The EU's legislative acts are not meant only for lawyers: ordinary citizens of the European Union work with them as well.
Pojedyncze zezwolenia mogą być przyznawane jedynie dla prywatnych składów celnych.
Single authorisations may be granted only for private customs warehouses.
Wykorzystywane są jedynie dla prywatnych zysków pewnych grup mafijnych oraz jako źródło dochodów partii politycznych.
It is used only for the private gain of certain mafia groups and as a source to fill the coffers of political parties.
Kwoty te przewidziano jedynie dla programów wymienionych w załączniku III.
These amounts are provided only for programmes listed in Annex III.
Pozwolenie udzielane jest jedynie dla kontenerów, których tożsamość może zostać ustalona przy ich powrotnym wywozie.
Authorization shall be granted only for containers which can be identified when they are re-exported.
Oznacza to, że jeżeli posiadacz jest osobą prawną, dane zbierane są jedynie dla kierowników.
This means that if the holder is a legal person, data is collected only for the manager(s).
Wsparcie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przyznawane jest jedynie dla działań zgodnych z prawem wspólnotowym.
Support for rural development shall be granted only for measures which comply with Community law.
W tym względzie należy stwierdzić, że interpretowana wartość normalna musi być stosowana jedynie dla mniejszego udziału wywozu.
In this respect, it should be noted that constructed normal value had to be used only for a minor proportion of the exports.
Ten ostatni typ jest dopuszczony jedynie dla przyczep z osią centralną.
The latter type shall be permitted only for centre axle trailers.
W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 333/2007 [5] ustanowiono kryteria wyboru metod analitycznych jedynie dla benzo[a]pirenu.
Commission Regulation (EC) No 333/2007 [5] lays down analytical performance criteria only for benzo(a)pyrene.
Nowonarodzeni Brunnen G poszli do muzeum, gdzie znaleźli starożytne i dawno przestarzałe bronie, pozostałe po wojnie z insektami, zachowane jedynie dla ich ciekawej technologii.
The Newborn Brunnen G went to a museum, where they found a few ancient and long obsolete weapons left over from the Insect Wars, preserved only for their curious technology.
Kwas tiludronowy w postaci soli disodowej jest obecnie uwzględniony w załączniku II do rozporządzenia (EWG) nr 2377/90 jedynie dla gatunków koniowatych do podawania dożylnego.
The substance tiludronic acid in the form of disodium salt is currently included in Annex II to Regulation (EEC) No 2377/90 only for Equidae species for intravenous use.
Poufne dane są dostępne, z uwzględnieniem zastrzeżeń określonych w ust. 2, jedynie dla urzędników Komisji (Eurostatu) w ramach wykonywanej przez nich pracy.
Confidential data shall be accessible, subject to the exceptions laid down in paragraph 2, only to officials of the Commission (Eurostat) within their specific domain of work.
System ten nie został jeszcze zastosowany, ponieważ Państwa Członkowskie są przekonane, że system aukcji jest gwarantowany jedynie dla niektórych grup odmian oraz jedynie dla umów grup producentów, którzy wyrażają zainteresowanie.
The system has not yet been applied because the Member States believe that auctioning is warranted only for certain variety groups and only for contracts of producer groups which manifest an interest.
Moje dziewictwo oddam jedynie dla miłości.
And I will only lose my virginity for love.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 349. Pasujących: 349. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo