Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jedynie w odniesieniu do" na angielski

Wyszukaj jedynie w odniesieniu do w: Definicja Synonimy
only for
only to
only in respect of
only in relation to
only as regards
only with regard to
only in so far as
only with respect to
Niniejsze zezwolenie jest ważne jedynie w odniesieniu do wywozu do pierwotnego użytkownika końcowego.
This authorisation is valid only for exports to the original end-user.
Producenci mogą składać wnioski o objęcie ochroną jedynie w odniesieniu do win, które produkują.
Producers may lodge an application for protection only for wines which they produce.
Od 2009 r. należy znieść interwencyjny skup jedynie w odniesieniu do ryżu i wieprzowiny.
Abolition of the intervention from 2009 should apply only to pigmeat and rice.
Powyższe zwolnienie stosuje się jedynie w odniesieniu do jednostki przejmującej;
This exemption applies only to the acquirer.
W ramach mechanizmu przejściowego Komisja ma prawo podejmować działania jedynie w odniesieniu do tych środków, które uznaje się za mające zastosowanie po przystąpieniu.
Under the interim mechanism the Commission has the power to take action only in respect of those aid measures that are considered applicable after accession.
W celu wyliczenia WMO te KBC, które spełniają właściwe kryteria, przedstawiają odrębne dane dotyczące instytucji kredytowych jedynie w odniesieniu do tablic 1, 2 i 4 rozporządzenia EBC/2001/13.
In order to calculate the MPIs, those NCBs that meet the necessary criteria report separate data referring to credit institutions only in respect of Tables 1, 2 and 4 of Regulation ECB/2001/13.
Inna procedura obowiązuje jedynie w odniesieniu do wpisów w celu aresztowania.
An alternative procedure exists only for alerts for arrest.
Pozwolenia na przywóz są ważne jedynie w odniesieniu do produktów pochodzących z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii.
Import licences shall be valid only for products originating in the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Ponadto pomoc należy przyznawać jedynie w odniesieniu do masła reprezentującego wysoki poziom bezpieczeństwa dla zdrowia.
Moreover, aid should be granted only for butter offering a high standard of health protection.
Ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do ścieków z udokumentowanym niskim poziomem zanieczyszczenia.
Applicable only for waste water with a proven low level of contamination.
Tym samym na postanowienia przejściowe można powoływać się jedynie w odniesieniu do wspomnianych części.
Transitional provisions may therefore be invoked only for those parts.
W rzeczywistości szczegółowe dane zbierane są jedynie w odniesieniu do okresu objętego dochodzeniem.
In fact detailed data is collected only for the investigation period.
Dokumenty B25, B27, B28, B29 i B30 mają zastosowanie jedynie w odniesieniu do GSM-R DMI.
Documents B25, B27, B28, B29 and B30 are applicable only for the GSM-R DMI.
Sytuacja ta nie uległa zmianie jedynie w odniesieniu do państwa członkowskiego Słowenii oraz państwa kandydującego Chorwacji.
Only for EU Member State Slovenia and candidate country Croatia has that not changed.
W związku z powyższym upoważnienie powinno być udzielone jedynie w odniesieniu do tych spraw, które nie są objęte umowami Wspólnoty.
Authorisation should accordingly be given only in respect of those matters not covered by Community agreements.
Państwa Członkowskie są zobowiązane do dostarczania danych o powierzchniach upraw określonych w załączniku V oraz o uzyskanych zbiorach dla każdego z wymienionych ziemiopłodów jedynie w odniesieniu do najważniejszych regionów.
Member States shall be obliged to supply data on areas under cultivation as defined in Annex V and on harvested production only in respect of the most important regions for each of the specified crops.
W tych Państwach Członkowskich informacje na temat posiadacza zbierane są jedynie w odniesieniu do jednej osoby (patrz B/01 a)).
In these Member States information on holder is collected only for one person (see B/01 (a)).
W celu zapewnienia wpływu systemu umów na ceny rynkowe, umowy powinny być zawierane jedynie w odniesieniu do znacznych ilości.
In order to ensure that the system of contracts has an effect on market prices, contracts should be concluded only for significant quantities.
Odstępstwo stosuje się jedynie w odniesieniu do kryterium 3 lit. b).
Derogation is only for criterion 3(b).
System przeniesienia istnieje jedynie w odniesieniu do restrukturyzacji przedsiębiorstw krajowych
A roll-over regime exists only for domestic corporate restructurings
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 331. Pasujących: 331. Czas odpowiedzi: 148 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo