Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jedynym sposobem" na angielski

Wyszukaj jedynym sposobem w: Definicja Synonimy
only way
only means
one way
the only real way
only a way
the only form
the only possible way
Only thing
Sama powiedziałaś, Samantho... że jedynym sposobem na pokonanie bestii, jest użycie miecza.
You said yourself, Samantha, the only way to take down that beast is to use the sword.
Przy zastosowaniu testu inwestora prywatnego należało uwzględnić te wymogi - jedynym sposobem ich spełnienia były KDT.
Applying the private investor principle meant taking account of these requirements, and the only way of meeting them was PPAs.
Tylko jedynym sposobem zapewnię sobie zwycięstwo.
There's on one way to ensure victory.
Ale jedynym sposobem na ocalenie czegoś pozytywnego, jest donacja narządów Stevena.
One way to salvage something positive out of this... is to donate Steven's organs.
Była moim jedynym sposobem, by wykazać się jako kobieta.
My only way to strike back as a woman.
Zdradzenie Bernie'go było jedynym sposobem załatwić coś dla Leo.
Giving up Bernie was the only way I could fix things for Leo.
Dialog jest jedynym sposobem na przezwyciężenie najgorszych aniołów naszej natury.
Dialogue is the only way to defeat the worst angels of our nature.
Zapobieganie jest jedynym sposobem uniknięcia podobnych wydarzeń w krajach sąsiadujących.
Prevention is the only policy that could avoid similar developments occurring in neighbouring countries.
A jedynym sposobem ucieczki jest nasz statek.
And the only way out of here is on our ship.
Unikanie nadużyć i uproszczeń jest jedynym sposobem gwarantującym osiągnięcie takiej zgody.
Avoiding abuses and avoiding simplification is the only way of ensuring we achieve this consensus.
A jedynym sposobem jest powiedzieć Mike'owi.
And the only way to make it over is to tell mike.
Jednak czasami są jedynym sposobem zmniejszenia nierówności.
But they are sometimes the only vehicle by which inequalities can be ameliorated.
Lewitacja jest jedynym sposobem, aby podnieść bardzo ciężkie przedmioty.
Levitation is the only way that I know of to hold up very heavy objects.
Atakowanie bez namysłu jest jedynym sposobem na zabicie wroga.
Striking without thought is the only way to kill the enemy.
A jedynym sposobem jest zabicie wszystkich nosicieli.
And the only way to do that is to kill all the carriers.
Kraniotomia była jedynym sposobem na ocalenia życia temu żołnierzowi.
The craniotomy was the only way to save that marine's life.
I jedynym sposobem, żeby utrzymać ciepło było...
And the only way we could keep ourselves warm was to just...
On może być jedynym sposobem na znalezienie antidotum.
He may be the only way to find an antidote.
A jedynym sposobem jest dołączenie do grona świrów.
And the only way to get her out is to become one of them myself.
Naszym jedynym sposobem obrony było urzeczywistnienie waszego strachu.
Our only defence was to make your fears appear real.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1137. Pasujących: 1137. Czas odpowiedzi: 69 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo