Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jego" na angielski

Zobacz także: jego imię jego domu
Wyszukaj jego w: Definicja Synonimy

Sugestie

jego żona 2559
jego matka 1618
1288
1111
jego syn 994
Próbowałem poskromić jego arogancję złą bronią.
I've tried to curb his arrogance with the wrong weapon.
Dwójka jego dzieci przeciwko tysiącom naszych.
Brody, this is his two kids against thousands of ours.
W jego pracach uczestniczy przedstawiciel Komisji.
A representative of the Commission shall take part in its work.
Ekipa zbada jego aktualne położenie, jego wysokość, i jego geologię.
The team will survey its actual position, its elevation, and its geology.
Zaakceptowanie służby samuraja to jego najważniejsza przysięga.
To accept the duty of a samurai is the greatest oath a man can make.
Wyczuwam jego ostatni telefon przed śmiercią.
I'm sensing the last time he called before the accident.
Chcieliście go uszczęśliwić ukrywając jego ból.
You wanted to make him happy by shutting out his pain.
Musicie wybaczyć leniwemu człowiekowi jego lekkomyślność.
You'll have to forgive an idle man His reckless indulgence.
Zdjąłem jego koloratkę i rozpiąłem koszulę.
I removed his white collar and I opened up his shirt.
Przyjmuje propozycję małżeństwa z jego córką.
I accept his proposal of a marriage of alliance with his daughter.
Najprawdopodobniej jest problem z jego oczyszczaniem.
Most likely, it's a problem with the refining process.
Wtedy będziemy mogli przewidzieć jego zachowanie.
And then, we'll be able to predict his behavior.
Czerpał przyjemność/z przypadkowych wzorców jego życia.
He took comfort in the rich, random patterns of his life.
Możesz chcieć sprawdzić jego studencką dokumentację.
You might want to take a look at his college files.
Najbardziej podziwiałem w nim jego lojalność.
But what I admired most about my friend was his loyalty.
Pomagam Butchiemu szukać jego zakręconego kolegi.
Anyways, I'm helping Butchie look for his loopy friend.
Jesteśmy jego płótnem... jego klockami.
We're his canvas... his blocks of marble.
Teraz skanuję jego podświadomość, mierzę jego łączność.
What I'm doing is scanning his unconscious, measuring his affinity.
Program operacyjny RoboCopa jego zestaw dyrektyw determinuje jego zachowanie...
RoboCop's command programme, his set of directives... it determines his behaviour.
Pomyślałaś, że jego ludzka część stłumi trochę jego agresję.
You'd think that the Human side of him would temper his aggression a bit.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 225223. Pasujących: 225223. Czas odpowiedzi: 242 ms.

jego żona 2559
jego matka 1618
jego syn 994

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo