Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jego własne" na angielski

Wyszukaj jego własne w: Definicja Synonimy
his own
its own
his personal
his very
Dal drugiego najważniejsze jest jego własne bezpieczeństwo.
And the other holds his own safety as most important to him.
Garmes próbował zamordować Floreau, następnie pociął jego własne gardło.
Garmes has tried to murder Floreau, then cut his own throat.
Stado olbrzymów rusza w dalszą drogę a z nim jego własne wyjątkowe środowisko.
The herd of giants moves on, carrying its own unique habitat with it.
Producent eksportujący twierdził, że stawka SGA nie powinna przekraczać 12,59 %, tak by odzwierciedlała jego własne SGA po odjęciu krajowych kosztów transportu.
The exporting producer argued that the SGA rate should not exceed 12,59 %, reflecting its own SGA excluding inland freight costs.
Zapłaciliśmy porządną kasę za jego ochronę... i jego własne potrzeby.
We paid good money for his protection... and his personal needs.
Dla jakiego innego powodu miałoby to być jego własne piekło?
Why else would today be his personal hell?
Pozwól człowiekowi ustalić jego własne zdanie.
Let the man make up his own mind.
Każde życie było mniej warte niż jego własne.
Any life was less valuable than his own.
Jordan Collier zabrał kawałek seattle jako jego własne lenno pod jej ochroną.
Jordan Collier grabs a chunk of Seattle as his own personal fiefdom under her watch.
Jedyne nad czym mężczyzna ma kontrolę, to jego własne czyny.
The only thing a man can control is his own actions.
Historia Ziemi, jego własne pochodzenie, coś w tym stylu.
Earth history, his own background, that sort of thing.
Nikt nie wie, kiedy Kira opuści fortecę, nawet jego własne straże.
What procession? Nobody knows when Kira will leave his fortress, not even his own guards.
Nawet jeśli uratowanie naszej słodkiej Annie kosztowało Winfreda jego własne życie.
Even if saving our dear Annie cost Winfred his own life.
Jakie brawa, gdy jednego koleżkę przecięło na pół jego własne śmigło.
How we applauded when one chap got sliced in half by his own propeller.
W wejściu do Bram Nieba każdy znajdzie jego własne przeznaczenie.
At the entrance to Heaven Gates each one will find his own destiny.
Nie tylko jego własne, ale możliwe, że również kogoś innego.
Not only his own, but possibly someone else's.
Richard został zmuszony do zatrzymania oddechu przez jego własne ciało.
Richard was forced to stop breathing by his own body.
Powiesiłem kiedyś człowieka za jego własne ścięgna, bo nie dopiekł mi steku.
I once strung a man up by his own hamstrings because he cooked me a steak well-done.
Łatwiej jest dostać się do historii kolejny połowów Żyją jak jego własne.
It is easier to get into the story another catch Live as his own.
Jeśli się uda jego własne ośrodki kontroli znów zaskoczą
If it works, his own neural controls will take over again.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 161. Pasujących: 161. Czas odpowiedzi: 81 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo