Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "jest to wykonalne" na angielski

Wyszukaj jest to wykonalne w: Definicja Synonimy
Organizacja powinna również okresowo sprawdzać takie procedury, jeżeli jest to wykonalne.
The organisation shall also periodically test such procedures where practicable.
Numer ten będzie wygrawerowany lub ostemplowany na źródle, tam, gdzie jest to wykonalne.
This number shall be engraved or stamped on the source, where practicable.
Jeżeli tylko jest to wykonalne, zapewnia się udział organizacji pozarządowych w projektach realizowanych przez wszystkie organizacje międzynarodowe.
Wherever feasible, NGO involvement shall be guaranteed in the projects carried out by all international organisations.
Jeżeli jest to wykonalne, sprawozdania takie powinny zawierać dane dotyczące mechanizmu działania mikroorganizmu.
Such reports should, where feasible, include data relevant to the mechanism of action of the micro-organism.
To będzie musiał być zmielone, gotowane, i mamy znaleźć agenta fermentującego, ale jest to wykonalne.
EVA: It'll have to be ground down, boiled, and we have to find a fermenting agent, but it's doable.
Jeżeli jest to wykonalne, informacje te są przekazywane na żądanie w przystępnych formatach.
Where feasible this information shall be provided in accessible formats upon request.
Jeśli jest to wykonalne, zawsze powinno się pożerać nieuprzejmych.
Whenever feasible, one should always try to eat the rude.
Jeżeli jest to wykonalne, organ zarządzający może opatrzyć okaz znakiem pozwalającym na jego identyfikację.
Where appropriate and feasible a management authority may affix a mark upon any specimen to assist in identifying the specimen.
Numer ten należy wygrawerować lub wytłoczyć na źródle, jeśli jest to wykonalne.
This number shall be engraved or stamped on the source, where practicable.
Tym niemniej, w stopniu w jakim jest to wykonalne, jednostka zapewnia usystematyzowaną strukturę informacji dodatkowych.
Nevertheless, an entity retains a systematic structure for the notes as far as practicable.
Tam, gdzie jest to wykonalne, należy przed zastosowaniem pestycydów uwzględnić progi określone dla szkodliwych organizmów w danym regionie.
For harmful organisms threshold levels defined for the region must be taken into account before treatment, where feasible.
jeżeli jest to wykonalne, dostarcza poprawioną informację meteorologiczną w porozumieniu z operatorem.
if practicable, provide the revised meteorological information in agreement with the operator.
Państwa członkowskie mogą jednak dążyć do dalszego skrócenia maksymalnych terminów określonych w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli jest to wykonalne.
With regard to the maximum time limits established by this Regulation, Member States could nevertheless strive to further shorten them if feasible.
tam, gdzie jest to wykonalne - ustanowione zostały konkretne diagnostyczne poziomy referencyjne;
where practicable, specific diagnostic reference levels are put in place;
W szczególności, Państwa Członkowskie przekazują, tam gdzie jest to wykonalne:
In particular, Member States will provide, where feasible:
W celu ułatwienia stosowania definicji w określonym kontekście legislacyjnym należy opracować wytyczne i znormalizowane metody pomiarowe, jak również uzyskać wiedzę o typowych stężeniach nanocząstek w reprezentatywnych próbach materiałów, w przypadkach gdy jest to wykonalne i wiarygodne.
Guidance and standardised measurement methods as well as knowledge about typical concentrations of nanoparticles in representative sets of materials should be developed where feasible and reliable to facilitate the application of the definition in a specific legislative context.
Przepisy wykonawcze określające rozwiązania techniczne dla zapewnienia interoperacyjności oraz, w przypadkach, gdzie jest to wykonalne, harmonizacji zbiorów i usług danych przestrzennych, są przyjmowane zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 ust. 2.
Implementing rules laying down technical arrangements for the interoperability and, where practicable, harmonisation of spatial data sets and services shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 22(2).
Na żądanie osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej udziela się informacji, jeżeli jest to wykonalne, w przystępnych formatach.
At the request of a disabled person or person with reduced mobility the information shall be provided, where feasible, in an accessible format.
Narzędzia takie obejmują naukowe systemy ostrzegania, przewidywania i wczesnej diagnozy, tam gdzie jest to wykonalne, jak również korzystanie z usług profesjonalnych doradców w ramach państwowych i prywatnych usług szkoleniowych.
Such tools should include scientifically sound warning, forecasting and early diagnosis systems, where feasible, as well as professionally qualified advisers, such as those provided for by state and private extension services.
Taka osoba towarzysząca jest przewożona nieodpłatnie i, jeżeli jest to wykonalne, ma miejsce siedzące obok osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej.
Such an accompanying person shall be transported free of charge and, where feasible, seated next to the disabled person or person with reduced mobility.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 158. Pasujących: 158. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo