Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "każdej osoby" na angielski

Wyszukaj każdej osoby w: Definicja Synonimy
every person
any person
every individual
each and every one
each person
every single person
any individual
each individual who
each individual's
all persons
Bronie prawa każdej osoby do bycia bigotem.
I'll defend every person's right to be a bigot.
Zarejestrujemy tożsamość każdej osoby, która wejdzie.
We record the identity of every person who walks through the door.
Mogę w moment wysłać broń mailem do każdej osoby na świecie.
I can e-mail a gun to any person in the world in seconds.
Świadectwo lekarskie wymagane jest od każdej osoby wykonującej pracę ze świeżym mięsem.
A medical certificate shall be required from any person working on fresh meat.
Jest tutaj krzesło dla każdej osoby w mieście.
There's a chair here for every person in town.
Ten konkurs, między każdej osoby i tej górze.
This competition, between every person and this mountain.
Znam nazwisko każdej osoby, która zginęła tamtej nocy.
I know the names of every person who died that night.
Dla każdej osoby, która czuła się samotna.
And for every person who's ever felt alone.
Potrzebuję nazwisk, zdjęć i oświadczenia każdej osoby z tej imprezy... teraz.
I need names, photos, and statements of every person at this party... now.
Szczerze, to przywiązuje się do każdej osoby, którą kocham.
Actually, I commit to every person I love.
Twoim zadaniem nie jest naprawianie codziennych problemów każdej osoby z miasta Republiki.
Your job isn't to fix the daily problems of every person in Republic City.
Od każdej osoby, pracującej przy świeżym mięsie lub wyrobach mięsnych wymaga się świadectwa zdrowia.
A medical certificate shall be required from every person working on fresh meat or meat products.
Od każdej osoby pracującej przy przetwarzaniu mięsa drobiowego wymaga się świadectwa lekarskiego.
A medical certificate shall be required from every person working on poultrymeat.
Spis, dlatego, ma na myśli ruch każdej osoby z powrotem, do co on rozważa być jego rodzimym okręgiem, dziedzicznym kapitałem.
A census, therefore, means movement of every person back to what he considers to be his native township, ancestral capital.
Wszyscy musimy chronić i szanować prawo każdej osoby do wybrania wyznania religijnego, a nawet do wybrania braku wyznania.
The right of every person to follow a religious conviction, or even none at all, must be safeguarded and respected by everyone.
I każdej osoby, która będzie leciała tymi samolotami.
Every person on every one of those planes is on the line.
I w krótkim czasie, ich analityczna moc poznawcza będzie jeszcze większa, niż cała inteligencja każdej osoby urodzonej w historii tego świata.
And in a short time, its analytical power will be greater than the collective intelligence of every person born in the history of the world.
Pójść do każdej osoby o nazwisku Black i dowiedzieć się, co tata chciał, żebym znalazł.
Go to every person named Black... and find out what the key fits and what Dad needed me to find.
Zacząłem już pobierać psychiczny portret każdej osoby tutaj.
I have already begun to take a mental picture of each and every one of you here.
Znam pozycję każdej osoby i znam ich wyborców.
I know each person's position and what their voting record is.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 296. Pasujących: 296. Czas odpowiedzi: 101 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo