Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: w każdym razie
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "każdym razie" na angielski

any event any rate all events
certainly
point is
any way

Sugestie

8006
bez zbędnej zwłoki, a każdym razie nie później niż
without undue delay and in any event not later than
zarządzenie wszelkich innych środków, jakie Sąd uzna za stosowne w tych okolicznościach, a każdym razie;
grant any other relief that the Court considers appropriate in the circumstances; and, in any event;
Użyć jakiś krwi, ale... każdym razie.
You use some kind of blood but... Anyway.
Po każdym razie trzeba robić przerwę.
Every now and then, you have to take a break.
Agencja zgłasza właściwym krajowym organom ds. bezpieczeństwa niezwłocznie, a każdym razie w terminie dwóch tygodni, wydanie jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa.
The Agency shall inform the competent national safety authorities without delay, and in any case within 2 weeks, of the issue of a single safety certificate.
Spójrz 3, wiem mówiłem od lat że nie wierzę w Ciebie, ale jeśli ktoś jest używany do czynienia z hipokrytów byłoby można, prawda? każdym razie, jeśli istnieją, byłoby to naprawdę dobry moment na interwencję.
Look, I know I've said for years that I don't believe in you, but if anyone's used to dealing with hypocrites it would be you, right? Anyway, if you do exist, this would be a really good time to intervene.
Każdym razie, mam zamiar żyć Roland.
Anyway, I'm going to go live with Roland.
Każdym razie jest na najlepszej procentowej, aby tylko pozostać tu i to w taki sposób.
It's in everyone's best interest if it just stays that way.
Nasi 303 każdym razie się zatnie
Our 303 in any case gets jammed
OK.W każdym razie dzięki.
Just ask the Justice League.
Brat dyrektora dawał mi po każdym razie pieniądze.
Admin Head would always give me money every time he did that thing to me.
Ale Stflanha każdym razie wiesz, jak ważne
But you're doing it anyway because you know how important it is.
Tak faceci mówią o dziewczynie, której nie widzieli jeszcze nagiej.W każdym razie, ty masz dziewczynę
That's just what men say when they haven't seen a woman naked yet. Anyway, you've got a girlfriend.
Zgodnie z opinią przekazaną dnia 9 października 2009 r., zwiększone ryzyko, dotyczące zarówno dawców jak i biorców krwi, jeśli okres wykluczenia jest skrócony do 7 dni, jest bardzo niskie, a każdym razie mniejsze niż ryzyko niedoboru krwi.
The assessment delivered on 9 October 2009 concluded that the increased risk with respect to both donors and recipients, if the deferral period is reduced to 7 days, is very low and in any case should be out-weighted by the risk of blood shortage.
Każdym razie, nie osłabiona.
Anyway, she's not disturbed.
i ludzie robili zakłady/W każdym razie
Before people started waking up with knives in their backs.
I czujnik podrywa moją stopę do góry za mnie za każdym razie, kiedy idę.
A radio device is controlling every step I take, and a sensor picks up my foot for me every time I walk.
I czujnik podrywa moją stopę do góry za mnie za każdym razie, kiedy idę.
and a sensor picks up my foot for me every time I walk.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo