Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kamieniem milowym" na angielski

milestone
cornerstone
landmark
stepping stone
Ten facet jest chodzącym kamieniem milowym.
I mean, the guy's a walking milestone.
Nasz rozwój jest nowym kamieniem milowym w technologii anteny.
Our development is a new milestone in Antenna Technology.
Zasada afrykańskiej odpowiedzialności jest i musi być kamieniem milowym wszystkich inicjatyw UE w regionie.
The concept of African ownership is and must be the cornerstone of all EU initiatives for the region.
Dlatego niezmiernie cieszą mnie pańskie słowa, że kamieniem milowym na tej ścieżce jest współpraca między parlamentami krajowymi, parlamentami państw członkowskich UE, a Parlamentem Europejskim.
I am therefore very pleased to hear you say that cooperation between the national parliaments, the parliaments of the EU Member States, and the European Parliament is the cornerstone of such a path.
Gromada Arches jest bardzo ważnym kamieniem milowym w naszej galaktyce, ponieważ pozwala naukowcom zrozumieć, jaki obszar może być wypełniony gwiazdami.
The Arches Cluster is a major landmark in our galaxy because it was used by scientists to figure out just how big a star can get.
Więc, jesteśmy teraz historycznym kamieniem milowym?
So, are we in an historical landmark, now?
Ta przemowa mogłaby być prawdziwym kamieniem milowym w twoim życiu politycznym.
This eulogy could be a real milestone in your political life.
Hrabia Emanuel Udalrich, Earl Dubský, barona Třebomyslice, Od 1837 właściciel Drnovic kamieniem milowym w historii całego regionu.
Count Emanuel Udalrich, Earl Dubský, Baron of Třebomyslice, since 1837 owner Drnovic a significant milestone in the history of the whole region.
W tym kontekście, pierwszym poważnym kamieniem milowym w maju 2011 roku, było otwarcie działalności słonecznej elektrowni cieplnej Gemasolar o mocy 19,9 MWe.
In this context, the first major milestone was the start of commercial operations for Gemasolar, a 19.9 MWe thermosolar plant, in May 2011.
Drugim kamieniem milowym jest zezwolenie wydane przez Radę, także w zeszłym tygodniu, na otwarcie negocjacji w sprawie układów stowarzyszeniowych z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją.
The second milestone is the authorisation by the Council, again last week, of the opening of the negotiations on association agreements with Armenia, Azerbaijan and Georgia.
Mozilla ogłosiła dostępność pierwszym kamieniem milowym w Jetpack SDK, SDK do tworzenia dodatek do przeglądarki Firefox.
Mozilla has announced the availability of the first milestone of JetPack SDK, the SDK for the creation of add-ons for the Firefox browser.
To znaczy, bal powinien być wielkim kamieniem milowym, prawda?
I mean, prom's supposed to be this great milestone, right?
Innym ważnym kamieniem milowym, jakiego ostatnio dokonał Chatrandom było posiadanie 100 tysięcy użytkowników online w random chat w tym samym czasie. Aby być uczciwymi, gdy uruchomiliśmy Chatrandom, nigdy nawet nie podejrzewaliśmy, że dzień taki, jak ten mógłby być możliwy.
Another important milestone that just recently took place was Chatrandom having 100 thousand users online in random chat at the same time. To be honest, when we launched Chatrandom we did not even fathom that a day like this would be possible.
bankiet z okazji otwarcia wspaniałego lotniska Jett'a Rink'a w nowym hotelu Emperador... jest kamieniem milowym w dramatycznym życiu tego twardego syna teksasu.
Grand opening of the Jett Rink Airport and Emperador Hotel... is the latest milestone in the dramatic life of this virile son of Texas.
Dzisiaj mamy do czynienia z istnym kamieniem milowym w ramach tych dążeń. Masdar pracuje z międzynarodowymi partnerami nad rozwojem i upowszechnieniem najnowszych naukowych i technologicznych innowacji, przyczyniając się do wzrostu roli odnawialnych źródeł energii jako części składowej zróżnicowanej energii.
Today is an important milestone in this endeavor. Masdar is working with international partners to develop and deploy the most recent scientific and technological innovations, increasing the role of renewable energy as part of a diversified energy.
Tak jest niespełna dwa miesiące od zapowiedzi kolejnej wersji IV:Multiplayer developerzy tejże modyfikacji rozpoczynają pierwsze publiczne testy IV:MP 0.1, które ma być kolejnym kamieniem milowym w historii multiplayerów do Grand Theft Auto IV.
That is less than two months from the announcement of the next version IV: Multiplayer developers begin modification of that first public test IV: MP 0.1, which will be another milestone in the history of multiplayer for Grand Theft Auto IV.
Kamieniem milowym naszych działań musi być zrównoważona unijna polityka finansowa, gospodarcza i zatrudnienia.
Sustainable EU financial, economic and employment policy needs to be the cornerstone of our action.
Kamieniem milowym w Augsburg Region GVZ: Bridge dodaje powodzeniem
Milestone in the Augsburg Region GVZ: Bridge inserted successfully
Pomyślny przebieg niedzielnych wyborów jest kamieniem milowym w procesie normalizacji.
The successful conduct of Sunday's elections is a milestone in the normalisation process.
Twoje następne urodziny będą kamieniem milowym.
Your next birthday will be quite a landmark.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 108. Pasujących: 108. Czas odpowiedzi: 134 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo