Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kanał" na angielski

Zobacz także: kanał wentylacyjny
Wyszukaj kanał w: Definicja Synonimy
channel
canal
conduit
duct
drain
comm
sewer
feed
pipeline
frequency
pit
Oder-Spree-Kanal

Sugestie

Chwila, przejdę na bezpieczny kanał.
Hold on, let me get a secure channel.
To złoty kanał częstotliwości Earthforce One.
That's the gold channel frequency for Earthforce One.
Francuzi próbowali zbudować tutaj kanał jeszcze przed Amerykanami.
The French tried to build a canal here before the Americans.
Dla potwierdzenia zbadałem jego kanał słuchowy.
To confirm, I examined his ear canal.
Nie ma zasilania w maszynowni, a na pokładzie E wybuchł kanał plazmowy.
Power's down in Engineering, a plasma conduit exploded on E Deck.
Zacisk, sterylny ręcznik i kanał 31.
I need a clamp, a sterile towel and Channel 31.
Ona lubi oglądać ten konkretny kanał.
She just likes to watch this particular channel.
Po pierwsze, oglądasz zły kanał informacyjny.
OK. First, you're watching the wrong news channel.
To kanał zarezerwowany tylko dla FBI.
This channel is reserved for FBI personnel only.
Włączę kanał sportowy i zasnę na kanapie.
Probably watch a sports channel and fall asleep on the couch.
Otwórz priorytetowy kanał do Gwiezdnej Floty.
Set up a priority channel to Starfleet Command.
Twój komunikator zostanie przestrojony na główny kanał.
And your comm is being restricted to primary channel.
Kryształ czaszki stymuluje nierozwinięte części ludzkiego mózgu, otwierając parapsychiczny kanał.
The skull crystal stimulates an undeveloped part of the human brain... opening the psychic channel.
Zablokuj kanał dziesiąty i puść mi sprawozdanie Bucka Williamsa.
Cut Channel 10, then give me the Buck Williams report.
Nie wiem jak długo uda się/utrzymać ten kanał otwarty.
I don't know how much longer we can keep this channel open.
To nudne, przełączmy na inny kanał.
Let's tune for another channel, it's really boring.
Przedni kanał jest częściowo napełniony wodą.
The front channel is partly filled with water.
W przypadku tuczu świń można stosować kanał przelewowy.
For fattening pigs, an overflow manure channel can be used.
Jeśli tu zatonie, zablokuje kanał.
She goes down here, she'll block the south channel.
Istnieje kanał łączności używany przez oficjeli Naczelnych.
There's a comm channel used by high-ranking Primate officials.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1889. Pasujących: 1889. Czas odpowiedzi: 60 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo