Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kapitał zakładowy" na angielski

Wyszukaj kapitał zakładowy w: Definicja Synonimy
share capital
registered capital
capital stock
start-up capital
share-capital
debt-to-equity
Przeniesienie udziałów należy raczej porównać z inwestycją w kapitał zakładowy HLB.
Instead, the transfer of the shares is comparable to an investment of share capital in HLB.
Wyemitowany kapitał zakładowy musi przez cały czas być równy wartości netto aktywów stanowiących jego podstawę.
The issued share capital must at all times be equal to the net asset value of the underlying assets.
Ponadto jego kapitał zakładowy pozostawał na stabilnym poziomie 6,8 mln EUR.
In addition, its registered capital remained stable at EUR 6,8 million.
Zgodnie z informacjami strony niemieckiej przedsiębiorstwo CWP posiada od grudnia 1998 r. kapitał zakładowy w wysokości 288880 EUR (0,565 mln DEM).
According to Germany, CWP has had a registered capital of EUR 288880 (DEM 0,565 million) since December 1998.
Zmiana w następstwie poprawki 18 (kapitał zakładowy 10000 euro).
In line with Amendment 18 (capital stock of EUR 10000).
W tym sensie zasadniczo możliwy jest również kapitał zakładowy w niższej kwocie.
In this context, a lower amount of capital stock is also conceivable.
Główną cechą charakterystyczną jest łatwość z jaką instytucja może odkupić lub umorzyć swój kapitał zakładowy.
The main feature is the ease with which the institution can repurchase or redeem its share capital.
Waluta, w jakiej wyrażono kapitał zakładowy (kod ISO - 3 znaki).
Currency in which the share capital of the joint enterprise is expressed (ISO code, 3 characters).
Spółdzielnie posiadają kapitał zakładowy podzielony na udziały, a ich członkami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa.
Cooperatives have a share capital and their members may be either individuals or enterprises.
Drugie podwyższenie kapitału zakładowego miało miejsce dnia 17 stycznia 2003 r., kiedy udziałowcy WRJ postanowili ponownie zwiększyć kapitał zakładowy spółki.
The second increase in share capital took place on 17 January 2003, when WRJ's shareholders decided to increase the share capital of the company again.
Zgodnie z obliczeniami BdB minimalne wynagrodzenie za inwestycję w kapitał zakładowy banku Helaba w chwili wniesienia majątku funduszu w dniu 31 grudnia 1998 r. powinno wynosić 11,66 % p.a.
The BdB therefore calculates the expected minimum remuneration for an investment in the share capital of Helaba to be 11,66 % a year at the time when the promotion-related assets were transferred on 31 December 1998.
Zgodnie z dostępnymi informacjami bank transferował w związku z tym regularnie część zysku bilansowego na oprocentowany kapitał zakładowy.
According to the available information, the bank therefore regularly transferred part of its balance-sheet profit to its interest-bearing share capital.
Obliczając wynagrodzenie rynkowe BdB założyło najpierw, że za przeniesione środki należy zapłacić wynagrodzenia jak za kapitał zakładowy, ponieważ zaliczają się one do kapitału podstawowego uznanego przez nadzór bankowy.
In calculating a normal market return, BdB first assumed that the resources transferred needed to be remunerated in the same way as share capital because they constituted core capital recognised for banking supervisory purposes.
Niemcy twierdzą także, że fundusz celowy nie jest w ten sam sposób narażony na ryzyko straty jak kapitał zakładowy.
Germany also argued that the special-purpose assets were not exposed to the risk of loss in the same way as share capital.
W związku z tym rozważania BdB na temat odpowiedniego wynagrodzenia za kapitał zakładowy nie mają dalej żadnego znaczenia.
The comments of the BdB on the appropriate remuneration of share capital are therefore not relevant.
Ponadto twierdzenia, że rezygnacja z prawa do głosu w przypadku inwestycji w kapitał zakładowy musi być skompensowana przez dodatkowe wynagrodzenie, nie można zastosować do cichej spółki.
Furthermore, the argument that, in the case of share capital investments, the waiving of a voting right must be compensated for by an additional remuneration could not be applied to a silent partnership.
BdB twierdzi przy tym, że mamy do czynienia z inwestycją podobną do inwestycji w kapitał zakładowy.
The BdB is of the opinion that this constitutes an investment similar to share capital.
Z ekonomicznego punktu widzenia cichy udział ma tak wiele cech wspólnych z kapitałem zakładowym, że inwestor zażądałby oprocentowania odpowiadającego wynagrodzeniu za kapitał zakładowy.
In economic terms, the silent partnership contribution had so many points in common with share capital that an investor would have insisted on the payment of interest corresponding to the remuneration of share capital.
Gdyby BdB przyjęło poprawne założenia, otrzymałoby przy pomocy metody CAPM zdecydowanie niższą wartość minimalnego wynagrodzenia za hipotetyczną inwestycję w kapitał zakładowy LSH.
Had the BdB applied the CAPM correctly, it would have arrived at a much lower minimum remuneration for a hypothetical investment in the share capital of LSH.
Niezależnie od tego wyliczenie zysku z inwestycji w kapitał zakładowy, wykonane przez BdB, jest błędne.
Quite apart from that, the determination of the yield on share capital investments by the BdB was erroneous.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 175. Pasujących: 175. Czas odpowiedzi: 86 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo