Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: kapsuły czasu
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kapsuły" na angielski

capsule pod
med bay

Sugestie

Wibracje kapsuły, 150 decybeli wzrasta.
Capsule vibration one hundred fifty decibels, rising.
Korzystanie z tej kapsuły uwolni broń.
Using this capsule will unleash a weapon.
Pojemnik z kapsuły ratunkowej zawiera informacje nawigacyjne.
The storage capsule from the pod contains navigational information.
Jest z nią istota z białej kapsuły.
She has the being from the white pod with her.
Odprowadzicie ją bezpiecznie i wsadzicie do pierwszej wolnej kapsuły.
See to it she gets there safely and gets on the first available pod.
A tutaj troje ludzi, trzy kapsuły zawiodły.
But 3 people, 3 pod failures.
Nie możemy wystrzelić kapsuły przy prędkości warp.
We can't launch a pod at warp.
Udało nam się dotrzeć do kapsuły ratunkowej i uciec przed wybuchem.
We made it to an escape pod and managed to jettison before the station blew up.
Musimy wymyślić, kto wypchał ciało Francoisa do tej kapsuły, zanim zaczęło się przedstawienie.
And we need to figure out who stuffed Francois' dead body into that capsule before the show started.
Jedno z nich dostało się do kapsuły i uciekło.
One of those two got in this pod and escaped.
Produkty farmaceutyczne tej firmy obejmują kapsuły, tabletki i różnorodne formy injekcji leków.
The company's pharmaceutical products cover capsule, tablet and injectable forms of drugs.
Analiza kapsuły komunikacyjnej odkrytej na przylądku Bonomisaki... ukazała następujące, bardzo istotne przesłanie.
Analysis of a communications capsule discovered off cape Bonomisaki... has revealed the following very significant message.
Oddzielenie kapsuły, zielony, okej.
Capsule separation, green, okay.
Możliwe, że z tej odległości nie możemy odróżnić kapsuły od materii występującej w tym rejonie.
It is possible that at this distance we are unable to distinguish the pod from the inorganic matter normally present in space.
Technik Rozjemców dokonywał ostatniego przeglądu kapsuły.
The Peacekeeper Tech was doing a last microt check of the Pod.
Crichton chce żebyś wróciła do kapsuły transportowej.
Crichton wants you back on the transport pod now.
A jak zaatakują Robale, wejdziemy do kapsuły.
And if the Bugs do attack, we just fall right back to the pod.
Przecięcie interfejsu uwolniło was z kapsuły.
Cutting the interface was to release you from the pod.
Jesteśmy teraz na orbicie wokół kapsuły.
We're in orbit at this time around the capsule.
Widziałeś, jak zaatakowały te kapsuły.
You saw what they did to those sleep pods.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 446. Pasujących: 446. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo