Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "karmy dla zwierząt domowych" na angielski

Wyszukaj karmy dla zwierząt domowych w: Definicja Synonimy
Stosowanie takich białek do produkcji karmy dla zwierząt domowych jest jednak obecnie dozwolone we Wspólnocie.
However, the use of such proteins for the production of petfood is currently allowed within the Community.
Pozwala to na rozważenie zezwolenia na przywóz z Chin karmy dla zwierząt domowych.
This allows consideration of the authorisation of imports from China of petfood.
W przypadku surowego materiału przeznaczonego do produkcji surowej karmy dla zwierząt domowych podać nazwy systematyczne gatunków.
In case of raw material for manufacture of raw pet food indicate scientific name of the species.
Dopuszcza się wykorzystywanie niektórych materiałów kategorii 1 do produkcji karmy dla zwierząt domowych.
It is permitted to use certain Category 1 material in pet food.
W przypadku karmy dla zwierząt domowych, ustalenie pochodzenia muszą umożliwić towarzyszące dokumenty oraz zapisy.
In the case of petfood, accompanying documents and records must allow tracing.
Nie dotyczy to przywozu przetworzonej karmy dla zwierząt domowych uzyskanej z produktów ubocznych rybołówstwa.
This is not the case for imports of processed petfood derived from fishery by-products.
Szczegółowe wymogi dotyczące karmy dla zwierząt domowych, w tym gryzaków dla psów
Specific requirements for petfood, including dogchews
Szczegółowe wymogi dotyczące dodatków smakowych do produkcji karmy dla zwierząt domowych
Specific requirements for flavouring innards for the manufacture of petfood
Sprawozdawca komisji opiniodawczej zgłasza inne propozycje w sprawie biopaliw, spalarni o niskiej wydajności, odpadów gastronomicznych oraz karmy dla zwierząt domowych.
Your draftsman has other proposals on biofuels, low-capacity incinerators, catering waste and pet food.
Nie jest jasne, czy fabryki karmy dla zwierząt domowych potrzebują rejestracji lub zatwierdzenia.
It is not clear whether pet food factories must be registered or approved.
Celem jest usunięcie odniesienia do stosowania materiałów kategorii 1 i 2 jako karmy dla zwierząt domowych.
The aim is to remove reference to the use of category 1 and 2 materials as petfood.
Nie należy umożliwiać wykorzystania surowego materiału kategorii 1 i 2 do produkcji karmy dla zwierząt domowych.
It should not be possible to use raw materials in Categories 1 and 2 to manufacture pet food.
Jednakże przywóz do Wspólnoty przetworzonej karmy dla zwierząt domowych, gryzaków dla psów oraz dodatków smakowych zawierających taki surowiec nie jest obecnie dozwolony.
However, the importation into the Community of processed petfood, dogchews and flavouring innards containing such material is currently not allowed.
Przetworzone białko zwierzęce przeznaczone na produkcję karmy dla zwierząt domowych
PAP intended for the production of petfood
""dodatek smakowy"oznacza płynny bądź sproszkowany przetworzony produkt pochodzenia zwierzęcego, używany do zwiększenia walorów smakowych karmy dla zwierząt domowych".
"'flavouring innard' means a liquid or dehydrated processed product of animal origin used to enhance the palatability values of petfood".
Osłonki zwierzęce do produkcji karmy dla zwierząt domowych lub do celów technicznych
Animal casings for the production of pet food or for technical purposes
Wymóg ten nie ma zastosowania w odniesieniu do wywozu karmy dla zwierząt domowych.
Such an obligation does not exist in case of export of petfood.
W szczególności należy ustanowić przepisy dotyczące bezpiecznego kierowania takich materiałów do przedsiębiorstw lub zakładów przeznaczenia, gdzie są one, podobnie jak materiał kategorii 3, włączane do karmy dla zwierząt domowych.
In particular, provision should be made for their safe channelling to establishments or plants of destination where such materials, as well as Category 3 material, are incorporated into petfood.
w przypadku surowej karmy dla zwierząt domowych:
in the case of raw petfood:
Wymogi dotyczące selekcji są określone w rozporządzeniu (WE) nr 1774/2002, załącznik VIII, rozdział XI, Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do produkcji pasz, w tym karmy dla zwierząt domowych, oraz wyrobów farmaceutycznych i innych produktów technicznych.
Selection requirements are laid down in Regulation (EC) No 1774/2002. Annex VIII Chapter XI, Animal by products for the manufacture of feed including petfood and for pharmaceuticals and other technical products.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 101. Pasujących: 101. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo