Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "karta debetowa" na angielski

Wyszukaj karta debetowa w: Definicja Synonimy
debit card
To złota karta debetowa, na której jest 750000.
It's a gold debit card with 750,000 credit on it.
Karta debetowa, ślubna budka, Niagara.
Debit card, wedding kiosk, Niagara Falls.
Karta debetowa Lincolna, dowód, komórka, zdjęcie córki.
Lincoln's debit card, ID, cell phone, picture of his daughter.
Karta debetowa, prawo jazdy...
Debit card, license...
To karta debetowa, nie kredytowa.
It's a debit card, not a credit card.
Nazywam się Craig Middlebrooks, i to moja karta debetowa.
My name is Craig Middlebrooks, and this is my debit rewards card.
11 z nich prawdziwe kredytową lub karta debetowa.
Now, 11 of those buyers paid with credit or debit cards.
Przepraszam karta PAN, karta debetowa i kredytowa.
Sorry. PAN card, ATM card, and credit card.
Wydawanie kart płatniczych pozwalających użytkownikowi usług płatniczych na transfery dostępnych środków (karta debetowa) lub środków objętych linią kredytową (karty kredytowe).
Issuing of payment cards which allow the payment service user to transfer credited funds (debit cards) or funds covered by credit line (credit cards).

Pozostałe wyniki

Płatności dokonuje się przelewem bankowym, czekiem lub kartą debetową.
Payments shall be made by bank credit transfer, by cheque or by debit card.
To jest rachunek na awaryjną antykoncepcję, który został zapłacony Twoją kartą debetową.
That right there is a receipt for an emergency contraceptive that was paid for with your debit card.
Państwa członkowskie powinny zatem mieć możliwość podjęcia decyzji o ustanowieniu niższych opłat interchange dla krajowych transakcji kartą debetową.
Member States should therefore be able to establish lower interchange fees for domestic debit card transactions.
Państwa członkowskie mogą określić niższy pułap średniej ważonej opłaty interchange mający zastosowanie do wszystkich krajowych transakcji kartą debetową.
Member States may define a lower weighted average interchange fee cap applicable to all domestic debit card transactions.
Czyli można przeprowadzić wszystkie transakcje bankowe: przelewy pieniężne, opłaty kartą debetową, bez dodatkowych opłat.
That means you can do all banking transactions - send and receive money, pay with your debit card - all with no additional charge.
Do standardowych usług oferowanych w ramach rachunków bieżących należą: książeczka czekowa, funkcja ustanawiania zleceń stałych i poleceń zapłaty oraz płatności kartą debetową.
Standard services offered by current accounts include a cheque book, the facility to arrange standing orders, direct debits and payment via a debit card.
Opłaty interchange z tytułu transakcji kartą debetową dla konsumentów
Interchange fees for consumer debit card transactions
W przypadku krajowych transakcji kartą debetową państwa członkowskie mogą:
For domestic debit card transactions Member States may either:
wpływ na rynek przepisów szczególnych dotyczących opłat interchange z tytułu krajowych transakcji kartą debetową;
the effect on the market of the special provisions for interchange fees for domestic debit card transactions;
Co więcej, pozwoliłby uniknąć negatywnego wpływu wyższych pułapów w systemach krajowych o bardzo niskich lub zerowych opłatach interchange z tytułu transakcji kartą debetową, z uwagi na ekspansję transgraniczną lub podnoszenie poziomu opłat do wysokości pułapu przez nowe podmioty wchodzące na rynek.
Moreover, it would avoid negative effects resulting from a higher cap in those national schemes that have very low or zero interchange fees for debit transactions due to cross-border expansion or new market entrants increasing fee levels to the level of the cap.
Do celów niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do krajowych transakcji płatniczych, w przypadku których dany system płatniczy nie rozróżnia transakcji kartą debetową od transakcji kartą kredytową, zastosowanie mają przepisy dotyczące kart debetowych lub transakcji kartą debetową.
For the purposes of this Regulation, in relation to domestic payment transactions that are not distinguishable as debit or credit card transactions by the payment card scheme, the provisions on debit cards or debit card transactions are applied.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 31. Pasujących: 9. Czas odpowiedzi: 42 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo