Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "katalog" na angielski

Wyszukaj katalog w: Definicja Synonimy
Za nadziwniejszy i najszczęśliwszy katalog w mojej karierze.
To the most tortured and most fortunate catalogue of my career.
Przejrzałam każdy katalog chemiczny w bibliotece.
I've been through every chemical catalogue in the library.
Zobacz, to nasz obszerny katalog.
Look, this is our very comprehensive directory.
Prawy katalog bazowy podczas procesu synchronizacji.
The right base directory used during the synchronization process.
Polecenie otwiera poprzedni katalog z historii.
The'Go Back 'command opens the previous folder from the history.
Kliknij przycisk, by utworzyć nowy katalog.
Click this button to create a new folder.
Należy stworzyć wspólny katalog różnych odmian.
A common catalogue of varieties needs to be compiled.
Cały katalog jest zaszyfrowany algorytmem symetrycznym z 448 bitowym kluczem.
The entire directory is encrypted with an 448 bit key symmetric algorithm.
Victoria's Secret, wiosenny katalog, strona 26.
Victoria's Secret, spring catalogue, page 27.
Wybrany katalog nie istnieje lub brak praw do odczytu.
The specified folder does not exist or was not readable.
Określa katalog podręczny pakietów pobieranych do piaskownicy
Cache directory for packages downloaded in the sandbox
Będę miał spotkanie z Kazoku i pokażę im nasz jesienny katalog.
I just arranged an exclusive deal with Kazoku to carry them in our fall catalogue.
Traktat lizboński traktuje Kartę jako prawdziwy katalog praw, którymi musi się kierować UE i jej państwa członkowskie.
The Treaty of Lisbon refers to the Charter as a real catalogue of rights which the EU and its Member States must respect.
Sądząc po objętości i wymiarach, to chyba katalog zajęć z Brown.
Judging from its weight and size, I'd say it's your course catalogue from brown.
Dodaj katalog tego pliku do listy katalogów źródłowych.
Add the folder of this file to the source folder list.
katalog lokalny w którym zapisać eksportowane diagramy
the local directory to save the exported diagrams in
Połącz ten plik lub katalog z wynikiem diffa
Blend this file or folder with the diff output
Usuń katalog bieżący i spróbuj jeszcze raz.
Delete the current folder and try again.
Docelowy katalog do rozpakowywania. Jeśli nie jest podany, użyta będzie aktualna ścieżka.
Destination folder to extract to. Defaults to current path if not specified.
Określ katalog gdzie wyniki mają być zapisywane
The directory where the results will be saved
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 564. Pasujących: 564. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo