Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kiełki" na angielski

Wyszukaj kiełki w: Definicja Synonimy
sprouts
bean sprouts
germ
fangs
Sprouted seeds
wheatgrass
rootlets
Poproszę kiełki lucerny i... talerzyk tłuczonych drożdży.
I'm going to have the alfalfa sprouts... and a plate of mashed yeast.
Jedz swoje kiełki, dostaniesz krzywicy.
Eat your sprouts, you'll get rickets.
Wy dwa przerośnięte kiełki, spadajcie.
All right, you two overgrown bean sprouts, take a hike.
Jutro będzie fasola ze zsiadłym mlekiem, kiełki i ryba.
Tomorrow is bean curds, bean sprouts, and fish.
Piję dużo dżinu i jem kiełki pszenicy.
I drink a lot of gin and wheat germ.
Kiełki pszenicy, soja, lecytyna, naturalny miód.
Wheat germ, soya, lecithin, natural honey.
Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące kiełki przeprowadzają wstępne badania reprezentatywnych próbek wszystkich partii nasion.
Food business operators producing sprouts shall carry out a preliminary testing of a representative sample of all batches of seeds.
Proszę podać nazwę i adres zakładu zbierającego nasiona lub kiełki.
Please indicate the name and address of the establishment collecting seeds and/or sprouts.
O 4:00, kiełki zaczęły przybierać ostateczną postać.
At 4:00 A.M., the sprouts began to take on definite form.
Jeśli to nie działa, mamy jeszcze kiełki.
If it doesn't work, we've still got the sprouts.
Systemy wyświetlane w rozpoznawalny biologicznie, ustawiony także, jak rozgałęzienia drzew, phyllotaxis, i kiełki owocowe ananasów.
The systems appear in recognizable biological settings, too, like the branching in trees, phyllotaxis, and the fruit sprouts of pineapples.
W uzupełnieniu środków ustanowionych w tych aktach prawnych zakłady produkujące kiełki powinny być zatwierdzane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 852/2004.
In addition to the measures laid down in those acts, establishments producing sprouts should be subject to approval in accordance with Regulation (EC) No 852/2004.
Interesują ją tylko oberżyny, kiełki fasoli, sałata, brukselka, brokuły, pędy bambusa...
Her life is eggplants and bean sprouts... lettuce, Brussels sprouts, broccoli.
Odstępstwo to nie ma zastosowania do kiełkujących nasion i podobnych produktów, takich jak kiełki warzywne,
This derogation shall not apply to sprouting seeds and similar products such as legume sprouts,
Moim zdaniem główna różnica w porównaniu do poprzednich epidemii polega na tym, że nadal nie mamy ostatecznie ustalonego źródła zakażenia - najpierw były to (hiszpańskie) ogórki, a teraz (niemieckie) kiełki fasoli.
The main difference from previous epidemics, in my opinion, is that we have still not definitively identified the source of the infection - first it was (Spanish) cucumbers, and now it is (German) bean sprouts.
W niedzielę 5 czerwca władze niemieckie powiadomiły Komisję, że na podstawie badań epidemiologicznych uważają, że prawdopodobną przyczyną wybuchu epidemii E. coli dotyczącej głównie północnej części Niemiec są kiełki fasoli.
On Sunday, 5 June, the German authorities notified the European Commission that, based on the epidemiological investigations, they believe bean sprouts are the possible source of the E coli outbreak affecting mainly the northern part of Germany.
Za jedną partię uznaje się przy tym również nasiona o różnych nazwach taksonomicznych, które są wymieszane w tym samym opakowaniu i przeznaczone do kiełkowania razem, a także ich kiełki.
However, seeds with a different taxonomic name, which are mixed in the same packaging and intended to be germinated together and sprouts thereof are also considered as one batch.
Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być rejestrowane i przekazywane w dowolnej stosownej formie, pod warunkiem że jest ona łatwo dostępna dla podmiotu działającego na rynku spożywczym, do którego nasiona lub kiełki są dostarczane.
The information referred to in paragraph 1 may be kept on records and transmitted in any appropriate form, provided that it is easily retrievable by the food business operator to whom the seeds or sprouts are supplied.
Rejestry, o których mowa w ust. 1, są aktualizowane codziennie i muszą być dostępne wystarczająco długo po tym, kiedy będzie można uznać, że kiełki zostały spożyte.
The records referred to in paragraph 1 shall be updated on a daily basis and kept available for a sufficient time after the sprouts can be assumed to have been consumed.
zakład produkujący kiełki był utrzymywany w czystości oraz, w miarę potrzeby, poddawany dezynfekcji;
the establishment producing sprouts is kept clean and, where necessary, disinfected;
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 88. Pasujących: 88. Czas odpowiedzi: 72 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo