Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kikut" na angielski

stump
stub
stumpy
Nie możesz przeszczepić nogę na czyjś kikut.
You can't graft a leg onto someone else's stump.
Zanurzyły kikut w wiadrze z wrzącą smołą.
And they dips the stump in a bucket of boiling tar.
Tam, gdzie powinien mieć dłoń, ma kikut.
He's got a stub where his hand used to be.
Zrób to a będziasz miał krwawy kikut.
Do it and you pull back a bloody stub.
Tak czy siak, skoro mowa o osobistych stronach, zapomniałem, że nasz dobry znajomy Kikut z podstawówki umieścił kilka miesięcy temu następującą wiadomość na mojej stronie.
Anyway, speaking of personal networking sites, I forgot that our good friend stumpy from grade school posted the following message on my page a few months back.
Odkręcę ją i do końca życia będziesz znany jako "Pan Kikut" - czaisz?
I will twist it off, and you will be known as "stumpy" for the rest of your natural life.
Nie mogę nawet spojrzeć na ten wstrętny kikut.
I can't even look at that ugly stump.
Byli zdeterminowani, by zobaczyć kikut.
Was determined to see the stump.
Zostawiłabym Ci porządny kikut, żebyś mógł sobie dopasować protezę.
I'd leave you a good stump so you could get a prosthesis.
Jest to więc pozostały kikut z którego mogą kształtować się ludzką głowę.
So this is the remaining stump from which they could fashion a human head.
Oni zbierają owoce, podcinają gałęzie, aż zostaje tylko... roztrzęsiony kikut.
They pick the fruit, they cut the branches, and all that's left is this... shaky stump.
Wyobrażenia krawca co do tego, jak zakrywać mój kikut.
Notions from that tailor as to how we cover my stump.
Następnie odrywa pan szczyt i wyrzuca kikut.
Then you pop the top, toss the stump.
Artykuł w kształcie stożka z tytanu, posiadający w dolnej części trzpień z gwintem zewnętrznym (tzw. "sztuczny kikut zęba").
An article in the form of a conical piece of titanium having, at its lower end, a shank with an external thread (so-called 'artificial tooth stump').
Jedna z ich to po prostu kikut wyrastający stąd.
One was a tiny stump, that came here.
Oboje byliśmy kikut o tym, jak my teraz zbliża się nam ten problem.
We were both stump about how we now approaching us this problem.
Chciałeś, żebym spojrzała na swój kikut?
You want me to look at my stump?
Błękitne niebo Góra Choc daleko w tle żwir przepaść naturalny zbiornik wodny w pobliżu Liptowskiej Marze Słowacji stare zbutwiałe kikut woda fotografowane w czasie zimy
blue sky Choc mountain far in the background gravel gulf natural water tank near Liptovska Mara Slovakia old decayed stump water photographed during the winter
' Znalazłem ciężki kikut starego drzewa 'i zapytał James do dźwigu go na pokładzie, jak również.
'I found a heavy old tree stump 'and asked James to crane it on board as well.'
"Czarodziej i skaczący garnek", "Czara Mara i jej rechoczący kikut".
"The Wizard and the Hopping Pot." "Babbitty Rabbitty and the Cackling Stump."
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 66. Pasujących: 66. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo