Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kilku" na angielski

Wyszukaj kilku w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

1344
1268
780
696
691
677
406
Oczywiście musimy pamiętać o kilku kwestiach.
Obviously, we need to bear in mind a few considerations.
Górnictwo skupione jest w zaledwie kilku regionach, które w następnych kilku latach będą zmuszone całkowicie zrestrukturyzować swoje gospodarki.
Mining is concentrated in only a few regions which will have to completely restructure their economies over the next few years.
Policja kilku krajów układa listy podejrzanych.
The police in several countries are putting together their list of suspects.
Potwierdziło to kilku gości. Mężczyźni.
According to several male guests who remember her well.
Pokazaliśmy zdjęcia piwnicy kilku miejscowym budowlańcom.
We passed out photos of the basement to some local contractors.
Jakiś czas temu zaginęło kilku bezdomnych.
A while back..., some homeless people went missing.
Pracowałam już przy kilku sprawach morderstw.
I already worked in several cases of homicide.
Zidentyfikowaliśmy 943 maleńkie fluktuacje w podstawowych przekaźnikach komunikacyjnych i kilku łączach dystrybucji energii.
We've identified 943 tiny fluctuations in the primary communication relays and several power distribution junctions.
Gubernator jest tutaj, kilku stanowych reprezentantów i kongresmen.
The Lieutenant Governor's here, several state reps and a congressman.
Pozwoli Pan, że zacznę od przedstawienia kilku statystyk, ponieważ kilku moich przedmówców wspomniało o nich w swoich wypowiedziach.
Mr President, if you will allow me, I will start with some figures because they were referred to by several speakers in their statements.
Casey i ja tropiliśmy kilku terrorystów.
Casey and I were tracking down some terrorists.
Chcielibyśmy kilku z nich założyć obserwację.
We'd like to put some of those under surveillance.
Raz w miesiącu organizuję przedstawienie dla kilku przyjaciół.
It's an entertainment I produce for some friends once a month.
Moglibyśmy użyć kilku takich zapaleńców tutaj.
We could use some hotter heads around here.
Przed wysadzonym sklepem obok kilku dzieci.
In front of a bombed out market with some little kids.
Dziś rano kilku gości rozwaliło mi mieszkanie szukając tego.
This morning, some guys trashed my apartment looking for it.
Będę potrzebować kilku minut pani czasu.
I will need some minutes of his/her time.
Próbował ochronić kilku dywersantów Tutsi w swoim samochodzie.
He got hurt trying to protect some Tutsi traitor in his car.
Czekając na zewnatrz zobaczyliśmy kilku policjantów.
While waiting outside, we saw some policemen.
Wyglądają jakby wpadli na kilku Klingonów.
Looks like they had a run-in with some Klingons.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16609. Pasujących: 16609. Czas odpowiedzi: 116 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo