Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "klasztor" na angielski

Wyszukaj klasztor w: Definicja Synonimy
monastery
convent
priory
cloister
Chyba najstarszy klasztor jaki widziałem, to Ngari w Tybecie.
You know, I think the oldest monastery I ever visited was in Ngari, Tibet.
Mój zmarły mąż, człowiek wielkiej wiary, co roku składał ofiarę na klasztor.
My late husband, a man of great faith, made a donation every year to Lama Dorje's monastery.
Musimy oczyścić ten klasztor i wypalić skażenie.
We must cleanse this convent, cauterize the infection.
To mały klasztor na wzgórzu, niedaleko stąd.
It is a small convent on a hill not far of here.
Spójrz. To chyba stary klasztor.
I think that's an old monastery.
Ale potem vedek Oram chciał, żebym odwiedził jego klasztor.
But afterwards Vedek Oram wanted me to visit his monastery.
Ten klasztor miał być kolejnym celem.
This monastery was supposed to be our next job
W tym samym regionie rolniczym znajduje się klasztor.
In the same agricultural area there is a monastery.
Zgodnie z przekazanymi informacjami klasztor jest obecnie zarządzany przez niezależną fundację prawa publicznego.
According to the information provided, the monastery is now run as an independent foundation under public law.
Cesarzowa ustanowiła Nieskończony klasztor Aby korzystać z kapelana, aby wyeliminować dysydentów.
The Empress set up Infinity Monastery to use the Chaplain to eliminate dissenters.
To próżność, nowoczesny klasztor to brzmi strasznie.
Sounds awful. I liked my convent in Vancouver.
Mam także moc... która może zostawić ten błogosławiony klasztor w pokoju.
I also have the power... to leave this blessed monastery in peace.
Ten klasztor był niszczony i odbudowywany, co najmniej kilkanaście razy.
This monastery's been destroyed and rebuilt at least a dozen times.
Nasz skromny klasztor jest twym azylem.
Our humble convent is your sanctuary.
To mój klasztor i będę go bronić.
This is my convent, and I'm going to defend it.
Nie pożałujesz twego poselstwa, nie pożałuje klasztor.
You won't regret your message, nor will your monastery.
Kiedy ostatnio zadawał się pan z Andorianami, ujawniono wolkańską stację wywiadowczą i zniszczono bezcenny klasztor.
The last time you dealt with the Andorians... a Vulcan intelligence site was compromised and a priceless monastery destroyed.
Miejsce święte, gdzie zakonnicy franciscanos contruyeron ten klasztor w 1891.
A sacred place, where the monks Franciscan contruyeron this monastery in 1891.
Ten klasztor jest miejscem, gdzie mieszkało piętnastu kapłanów Bractwa.
This monastery is where the 15 priests of the Brotherhood used to live.
Nie mieliście powodu, żeby odwiedzać wolkański klasztor.
Enterprise had no good reason to visit a Vulcan sanctuary.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 287. Pasujących: 287. Czas odpowiedzi: 83 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo