Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "klejnot" na angielski

Wyszukaj klejnot w: Definicja Synonimy
jewel
gem
stone
gemstone
goose egg
Chwileczkę, widziałam już ten klejnot.
Wait a second, I've seen that jewel.
Ta fiolka jest warta więcej niż jakikolwiek klejnot w jaskiniach Coradin.
This single vial is worth more than any jewel in the Caves of Coradin.
Kolejny kolorowy klejnot to aleksandryt z Rosji...
Another color-changing gem is the Alexandrite from Russia's...
Zabrałam klejnot rodzinny, pamiętnik i to.
I took my family gem, my diary, and this.
Ludwik XVI miał wspaniały klejnot, błękitny brylant koronny, który zaginął w 1792 roku.
(Brock) Louis XVl wore a fabulous stone, the Blue Diamond of the Crown,... which disappeared in 1792.
Ale Thorin, ceni ten klejnot ponad wszystko.
But Thorin... values this stone above all else.
Taki mężczyzna wśród nas to prawdziwy klejnot.
Such a man is a real gem among us.
Bluestar to nieoszlifowany klejnot, Gordon.
Bluestar's an unpolished gem, Gordon, right out of the garbage.
Nieskazitelny klejnot importowany wielkim kosztem ze scytyjskich kopalni.
A flawless gem imported at great cost From the mines of scythia.
Ten klejnot zalotów nie pochodzi z targu.
That courtship gem, it didn't come from the marketplace.
A poza tym, podarowałem im inne dziecko klejnot na ich tron.
Besides, I gave them another gem child to sit on their precious throne.
I znów, miękkie dotknięcie palców powoduje że "klejnot" wydaje ten sam ostry zapach który czyni kreację bardziej uroczą.
Once again, a soft stroke of the fingers causes the "jewel" to give off the same sharp odor that makes it even more charming.
I Rabecăo, jeżeli pojawi się kolejny taki klejnot...
And Rabecão, if another jewel like that one turns up...
Wziął ten piękny, dramatyczny klejnot i zmienił go na Spamalot.
He's taken this beautiful, dramatic gem and turned it into Spamalot.
Był to duży klejnot, który rzekomo dawał Mardukowi wielkie magiczne zdolności.
It was a large jewel, which supposedly endowed Marduk with magical abilities...
Oczywiście, za taki klejnot będę umiał się odwdzięczyć.
Now, of course, you're such a gem... I will give as well.
A ten mały klejnor... a raczej powinnam powiedzieć wielki klejnot, Jest czarnym stymulatorem.
And this little gem... or should I say, giant gem, is the black bullet stimulator.
Ten klejnot może nas zranić, nie Catherine.
That gem can hurt us, not Catherine.
Wolno mi nosić już teraz każdy klejnot.
I'm allowed to wear any jewel in the castle right now.
Co za klejnot znalazła moja córka!
What a gem my daughter has found!
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 425. Pasujących: 425. Czas odpowiedzi: 70 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo