Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kliknięcie prawym przyciskiem myszy" na angielski

Wyszukaj kliknięcie prawym przyciskiem myszy w: Definicja Synonimy
right click
right clicking
Innym sposobem edycji funkcji jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wykresie. W menu kontekstowym wybierz następnie Edytuj
Another way to edit a function is to right click on the graph. In the popup menu that appears, choose Edit
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na jakiekolwiek puste pole na powierzchni widoku spowoduje wyświetlenie menu, które zawiera między innymi polecenia nawigacji, takie jak: W górę, W tył, W przód oraz Odśwież.
If you right click on any free area of a view then you will get a menu that contains, among other options, the Up, Back, Forward and Reload navigation commands.
To samo menu kontekstowe Pasek narzędzi, otwierane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pasku narzędzi, pozwala zmienić inne właściwości paska narzędzi:
The same Toolbar context menu, accessed by right clicking on the toolbar, allows you to customize other properties of the toolbar:
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę karty spowoduje pojawienie się menu z następującymi opcjami:
Right clicking on a tab icon brings up a menu with the following options:
Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na artykule otwiera menu kontekstowe, za pomocą którego można oznaczyć dany artykuł jako ważny. Artykuły oznaczone jako ważne nie ulegają przedawnieniu, więc zostaną zachowane.
Right clicking on an article opens a context menu where you can mark this article as Important. Articles marked as Important will not expire, they will be kept.
Dwa najprostsze sposoby na zmianę nazw plików oraz katalogów to albo kliknięcie prawym przyciskiem myszy i wybranie polecenia Zmień nazwę, albo wybranie pliku lub katalogu i wciśnięcie klawisza F2.
The two easiest ways to change the name of a file or folder is to either right click on it and select Rename, or select the file or folder and then press the F2 button.
To okno zawiera listę graczy. Pokazani są wszyscy gracze zalogowani w tej chwili do FIBS. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na graczu powoduje rozwinięcie menu kontekstowego z użytecznymi informacjami i poleceniami.
This window contains the player list. It shows all players that are currently logged into FIBS. Use the right mouse button to get a context menu with helpful information and commands.
Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, to pierwsze kliknięcie prawym przyciskiem myszy umieści na kwadracie czerwoną flagę. Drugie kliknięcie wyczyści kwadrat, czyli zostanie pominięty znak?.
If there is not a mark in front of this option, the first right mouse click will change the square to a red flag. The second will make it blank again, thus skipping the? symbol.
Jeśli widoczny jest pasek zakładek, to kliknięcie prawym przyciskiem myszy na jakiekolwiek jego puste pole spowoduje wyświetlenie menu paska zakładek, pozwalającego na określenie położenia paska i sposobu wyświetlania elementów - jako tekst, ikona lub oba naraz.
If you have the Bookmark Toolbar showing, then right click on any free part of it to bring up the Bookmark Toolbar Menu which lets you change its position and whether items are shown as text, icons, or both.
Możesz także zmienić rozmiar ikon w panelu bocznym. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy panelu umożliwi wybranie opcji dużych, średnich i małych ikon lub zastąpienie ich tekstem.
Finally, you can change the size of the icons in the side pane. Right-clicking on the side pane will give you the option to use Large, Normal, or Small icons, as well as the option to use text only instead of icons.
t\ t Kliknięcie prawym przyciskiem myszy otwiera menu rozwijane obiektu\ t\ t\ tz opcjami, odnośnikami do obrazków i informacji w Internecie.\ t\ t\ t
Right-click with the mouse to open a popup menu of detailed options for a particular object, including links to images and information on the Internet.
Lista dokumentów może być sortowana na kilka sposobów. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy pozwala wybrać kolejność sortowania za pomocą kontekstowego menu Sortuj wg... Dostępne są następujące możliwości:
You can sort the list in a few different ways by rightclicking the list and selecting from the Sort By menu. The options are
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 12. Pasujących: 12. Czas odpowiedzi: 29 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo