Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kodeksu dobrych praktyk" na angielski

Wyszukaj kodeksu dobrych praktyk w: Definicja Synonimy
code of good practice
Code of Best Practice
Code of Practice
Zgodnie potwierdzają gotowość do odegrania istotnej roli w pracach prowadzonych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej na rzecz stworzenia międzynarodowego kodeksu dobrych praktyk.
They accordingly affirm their determination to play an active part in the work being done in the IAEA to produce an internationally approved code of good practice.
Centrum Informacji ISO/IEC niezwłocznie przekaże Sekretariatowi egzemplarze wszelkich notyfikacji określonych w ustępie C kodeksu dobrych praktyk;
the ISO/IEC Information Centre shall promptly convey to the Secretariat copies of any notifications referred to in paragraph C of the Code of Good Practice;
Czy Rada może wskazać konkretne środki, które podjęła w celu wdrożenia tej rezolucji, a w szczególności kodeksu dobrych praktyk?
Would the Council indicate the specific measures which it has have taken to implement this resolution and, in particular, the Code of Best Practice?
Ponadto moją uwagę zwrócił także brak odniesień w tymże projekcie do Kodeksu dobrych praktyk w łańcuchu dostaw EDA, stosowanego przez wykonawców zamówienia.
Moreover, I also noted the lack of any reference in this proposal to the Code of Best Practice in the Supply Chain of the European Defence Agency, which is implemented by suppliers.
Komisja zachęca również państwa członkowskie do wdrażania Kodeksu dobrych praktyk w międzynarodowej rekrutacji personelu medycznego Światowej Organizacji Zdrowia.
The Commission is encouraging Member States to implement the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel.
kwestii związanych z wdrożeniem przyjętego przez WHO ogólnoświatowego Kodeksu dobrych praktyk w międzynarodowej rekrutacji personelu medycznego.
issues relating to the implementation of the WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel.
Centrum Informacji ISO/IEC będzie regularnie publikowało informacje otrzymane w notyfikacjach, które zostaną do niego skierowane zgodnie z ustępem C i J kodeksu dobrych praktyk;
the ISO/IEC Information Centre shall regularly publish the information received in the notifications made to it under paragraphs C and J of the Code of Good Practice;
Dotyczy: Kodeksu dobrych praktyk w zakresie stwardnienia rozsianego
Subject: Multiple Sclerosis Code of Best Practice
To dlatego w jednej z moich poprawek przyjętych w komisji wzywałam do opracowania unijnego kodeksu dobrych praktyk w zakresie zakażeń wewnątrzszpitalnych i zachęcania do badania wszystkich pracowników ochrony zdrowia w UE.
That is why, in one of my amendments adopted in committee, I called for an EU code of good practice on health care-acquired infections, and for the screening of all health care workers to be encouraged across the EU.
Mając na uwadze powyższe, zwracam się z prośbą o wskazanie sposobów i metod wprowadzenia w Polsce i ww. krajach kodeksu dobrych praktyk.
In the light of the above, will the Commission state how the code of good practice can be implemented in Poland and the other countries listed above?
Państwa członkowskie stoją zatem przed zadaniem bardziej systematycznego stosowania europejskiego kodeksu dobrych praktyk, który ułatwia dostęp MŚP do zamówień publicznych.
The Member States then face the task of more systematically applying the European Code of Best Practices Facilitating Access by SMEs to Public Procurement Contracts.
Komisja odnotowuje, że konsultacje w sprawie raportu zespołu Forum Group udowodniły poparcie dla powstania kodeksu dobrych praktyk lub zasad zarządzania relacjami emitentów i analityków.
The Commission notes that the consultation on the Forum Group's report demonstrated support for some form of best practice code or corporate governance rules covering issuer relations with analysts.
Fakt posiadania przez instytucje kodeksu dobrych praktyk administracyjnych często nie wystarcza, by zagwarantować powstanie rzeczywistej kultury służby na rzecz obywateli.
The fact that institutions have a code of good administrative conduct is often not enough to guarantee the creation of a genuine culture of service.
Strony zgadzają się rozpocząć negocjacje w sprawie "kodeksu dobrych praktyk" z dniem wejścia w życie niniejszego Protokołu Ustaleń i zakończyć je w najkrótszym możliwym terminie.
The Parties agree to open negotiations on the "code of good practices" at the entry into force of this Memorandum of Understanding and to conclude them as soon as possible.
Jednocześnie, system napotyka na opory: opór wobec przejrzystości, opór wobec wspólnego kodeksu dobrych praktyk administracyjnych dla wszystkich instytucji, jak również wobec aktualizacji mandatu Rzecznika Praw Obywatelskich.
At the same time, there is resistance in the system: resistance to transparency, resistance to a common code of administrative practice for all the institutions and resistance, as well, to updating the mandate of the Ombudsman.
opracowanie i stosowanie kodeksu dobrych praktyk w dziedzinie środowiska, który obejmie wszystkie aspekty działalności w okresie użytkowania produktu;
the development and application of codes of good environmental practice which cover all aspects of the activity in the product's life;
z zadowoleniem przyjmuje podpisanie w dniu 9 lipca 2008 r. protokołu ustaleń z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz zgodę agencji wspólnotowych na stosowanie Europejskiego kodeksu dobrych praktyk administracyjnych w ich kontaktach z obywatelami;
Welcomes the signing on 9 July 2008 of a Memorandum of Understanding between the Ombudsman and the European Investment Bank and the agreement by the Union's agencies to adopt the European Code of Good Administrative Behaviour in their relations with citizens;
z zadowoleniem przyjmuje szczegółową prezentację struktury organizacyjnej Eurojustu, jego członków i struktur administracyjnych, a także opublikowanie na stronie internetowej jego kodeksu dobrych praktyk administracyjnych;
Welcomes the detailed presentation of Eurojust's organisational structure, its members and administrative structures, as well as the publication of its code of administrative behaviour on the website;
W tym celu Komisja chce nakłonić producentów do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk handlowych i marketingowych.
The committee also asks the Commission and the Member States to expand the Community information campaign so as to improve public awareness of the extent and serious nature of IUU fishing.
W rolnictwie zapewnia się ostrożność przez przestrzeganie kodeksu dobrych praktyk i stosowanie wymogów, które definiowane są zgodnie z art. 5 w związku z załącznikiem IV rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.
In agriculture, the requirement to take precautions is fulfilled by observing codes of good practice and applying the provisions to be laid down pursuant to Article 5 in conjunction with Annex IV of Regulation (EC) No 1782/2003.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 25. Pasujących: 25. Czas odpowiedzi: 55 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo