Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "komik" na angielski

Wyszukaj komik w: Definicja Synonimy
comedian
comic
funny man
entertainer
To spłukany komik, Klasyczny przykład kłamcy.
He's a broke comedian, classic example of a liar.
Człowiek, taki jak ty - aktor, komik, nie jesteś przestępcą.
A man like yourself that is an established actor, comedian - you're not a criminal.
Był niesamowity-- jak żaden inny komik.
He was amazing - unlike any other comic.
Wyjaśniłem Surendra w lżejszej sprawach Silver Mani -komik ale w poważnych sprawach...
I explained to Surendra in lighter matter you would find Silver Mani acting comic but in serious matters...
Dobry komik wie, kiedy przestać.
A good comedian knows when to stop.
Ten komik zaczął kiedy jego TV nie działa w swoim pokoju hotelowym.
This comedian started it when his TV didn't work in his hotel room.
Niespełniony komik wykonuje dramatyczne zejście, ale nikt tego nie zauważa.
Failed comedian makes dramatic exit, but nobody notices.
Drugie wejście dla amatorów w ostatnim przedstawieniu w Apollo, wygrał komik Joe Guy z Brooklynu.
The second amateur spot for the final Apollo show has been awarded to comedian Joe Guy from Brooklyn.
Lady, to świetnie, ale nie możesz po prostu unieruchamiać ruch drogowego i krzyczec histerycznie jak jakis czarny komik.
Lady, that's great, but you can't just run through traffic all hysterical like some black comedian.
Jak mawiał znany komik francuski Pierre Dac: "potrzeba bezgranicznej cierpliwości, aby czekać bez końca na coś, co nigdy nie nadejdzie".
As the famous French comedian Pierre Dac used to say, 'Infinite patience is required to wait eternally for what never comes'.
Myślę, że to jakiś komik, z którym kiedyś występowałem.
I think he might be a comedian I worked with one time.
Jak ma na imię ten żydowski komik?
What's the name of that Jewish comedian?
Ale moim głównym podejrzanym jest tak zwany komik, tak zwany Morgan Donnelly.
But my prime suspect: a so-called comic, so-called Morgan Donnelly.
Oto on, "autystyczny komik".
He's "The Autistic Comic."
Powiedział coś w stylu, że komik powinien być twardy, podejmować trudne decyzje i zostawiać ludzi, których przerósł.
He said something like, a comic has to be tough, make tough calls, and leave behind people he'd outgrown.
Właśnie potwierdziliśmy, że komik Tom Dobbs, zwyciężył w Arizonie.
It's just been confirmed that comedian Tom Dobbs has won Arizona:
O pierwszej dwadzieścia trzy czasu wschodniego, komik Tom Dobbs został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych
At 1:23 East Coast time, Comedian Tom Dobbs has been elected President of the United States:
Co mówi komik, kiedy jego dowcipy rozśmieszają ludzi?
What is it that the comedian says when his jokes are going well?
I nie mówię o terrorystach, każdy komik który ma żart o Muzułmanach, zawsze kończy na terrorystach.
I'm not talking about terrorists, every comic who has a Muslim joke does a terrorist joke.
Czy to mówi prezydent-elekt, czy Tom Dobbs-komik?
Is this the President-elect speaking or just Tom Dobbs, the comedian?
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 126. Pasujących: 126. Czas odpowiedzi: 314 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo