Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "komisja spraw zagranicznych" na angielski

Wyszukaj komisja spraw zagranicznych w: Definicja Synonimy
Komisja Spraw Zagranicznych bez przerwy wzywa do zniesienia wiz.
The Committee on Foreign Affairs has continuously called for the abolishment of visas.
Komisja Spraw Zagranicznych pragnie jednak wyrazić następujące zastrzeżenia:
The Committee on Foreign Affairs does however emphasize the following concerns:
Jeśli chodzi o relacje zewnętrzne, komisja spraw zagranicznych będzie głosować nad sprawozdaniami na temat nadchodzącego członkowstwa Rumunii i Bułgarii w UE.
On relations with countries outside the EU - the foreign affairs committee will be voting on reports on the forthcoming membership of the Union by Romania and Bulgaria.
Komisja Spraw Zagranicznych potrzebuje dobrego sekretarza.
The Foreign Affairs Committee needs a secretary we can work with.
Kilka lat temu Komisja Spraw Zagranicznych PE wezwała do przeprowadzenia europejskiej interwencji wojskowej.
Parliament's Committee on Foreign Affairs called for European military intervention a number of years ago.
Komisja Spraw Zagranicznych podziela poważne obawy Rady UE dotyczące ewentualnych ujemnych skutków wniosku dla realizacji celów wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa Unii.
The Foreign Affairs Committee is sharing serious concerns of the Council of the EU, over a possible negative impact of the proposal on Union's internal and external security objectives.
Komisja Spraw Zagranicznych obradowała nad postępami Turcji w drodze do UE.
Later, Parliament's Foreign Affairs Committee debated Turkey's progress towards EU membership.
Komisja spraw zagranicznych PE przyjmie 26 stycznia sprawozdanie oceniające postępy Turcji w negocjacjach akcesyjnych.
The Foreign Affairs Committee will adopt its assessment of Turkey's progress in the accession negotiations on 26 January.
Komisja Spraw Zagranicznych PE zawiesiła swoją zgodę na zwiększony udział Izraela w programach wspólnotowych w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa.
The EP Foreign Affairs Committee has adjourned its assent for increased participation by Israel in Community programmes as part of the European Neighbourhood Policy.
Również parlamentarna komisja Spraw Zagranicznych przyjęła wyniki wyborów z ostrożnym optymizmem.
The Foreign Affairs Committee of the Parliament also gave the result a cautious welcome.
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Komisja Spraw Zagranicznych
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Committee on Foreign Affairs
Parlament Europejski, a zwłaszcza Komisja Spraw Zagranicznych, zdecydowanie popiera zniesienie systemu wizowego dla krajów Bałkanów Zachodnich.
The European Parliament, and the Committee on Foreign Affairs in particular, is a strong supporter of the abolishment of the visa regime for the Western Balkan countries.
Samuli Pohjamo, Komisja Spraw Zagranicznych,
Samuli Pohjamo, Committee on Foreign Affairs,
W związku z powyższym Komisja Spraw Zagranicznych apeluje do Komisji i Rady o zebranie odpowiednich danych pochodzących od organów celnych i innych.
In this regard, the Foreign Affairs Committee calls on the Commission and the Council to compile the relevant data from their customs and other authorities.
Komisja Spraw Zagranicznych uważa, że zaliczenie tych produktów do niepodlegających szczególnym ograniczeniom jest niewłaściwe i dlatego nie może zostać zawarte w ogólnych unijnych zezwoleniach na eksport.
The Foreign Affairs Committee takes the view that the categorisation of these items as non-sensitive is incorrect, therefore cannot be included in the EU general export authorisations.
Komisja Spraw Zagranicznych, sprawozdawca: Roberto Gualtieri
Committee on Foreign Affairs, Rapporteur: Roberto Gualtieri
István Szent-Iványi, Komisja Spraw Zagranicznych
István Szent-Iványi, Committee on Foreign Affairs
Komisja Spraw Zagranicznych wzywa UE i państwa członkowskie, aby zaproponowały wszelkie możliwe wsparcie specjalistyczne i techniczne dla zapewnienia, że Ukraina spełnia zobowiązania wynikające z umowy.
The Committee on Foreign Affairs calls on the EU and its Member States to come forward with every possible expert and technical assistance in order to ensure that Ukraine meets obligations arising from the agreement.
Komisja Spraw Zagranicznych prosi również Komisję, aby informowała Parlament Europejski o realizacji umowy.
Finally, the Committee on Foreign Affairs would appreciate the Commission's informing the European Parliament of the implementation of the Agreement.
Wiem, że wasza Komisja Spraw Zagranicznych przyjęła na początku grudnia projekt sprawozdania pani Andrikienė, który zaleca wzmocnienie Rady Praw Człowieka, a zwłaszcza roli, jaką Unia Europejska odgrywa na tym forum.
I am aware that your Committee on Foreign Affairs adopted, at the beginning of December, Mrs Andrikienė's draft report, which advocates strengthening the Human Rights Council and particularly the role the European Union plays within it.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 130. Pasujących: 130. Czas odpowiedzi: 87 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo