Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "komisja w swoim wniosku" na angielski

Wyszukaj komisja w swoim wniosku w: Definicja Synonimy
Commission proposal
Commission's proposal
Komisja w swoim wniosku koncentruje się na aspektach związanych z badaniami.
The Commission's proposal focuses on the research-related aspects.
Komisja w swoim wniosku zwraca uwagę, że w państwach członkowskich istnieje wiele różnych systemów.
The Commission, in its proposal, notes that there are many different systems in place in the various Member States.
Nie wydaje się, by Komisja w swoim wniosku gorąco popierała ideę rynków regionalnych.
In its proposal the Commission does not seem to back the idea of Regional markets wholeheartedly.
Zważywszy, że Komisja w swoim wniosku poprosiła o dwumiesięczny okres na rozpatrzenie kwestii dopuszczalności inicjatywy, jeden rok jako czas na zbieranie podpisów wydaje się zbyt krótkim okresem.
Considering that the Commission requested in its proposal a period of two months to investigate if an initiative is admissible, the time limit of one year for collecting signatures seems to be too short.
Komisja w swoim wniosku proponuje, by państwa członkowskie posiadały organ lub organy na poziomie krajowym, promujące równe traktowanie obywateli.
The Commission proposes that the Member States must have a body or bodies at national level to promote the equal treatment of citizens.
Chciałabym jednak, by Komisja w swoim wniosku skoncentrowała się na urlopie rodzicielskim, zapewniając tym samym większe prawa i możliwości obojgu rodzicom, umożliwiające pozostawanie w domu po narodzeniu dziecka.
I would like it, however, if the Commission's proposal were to focus in particular on extending parental leave and thus improve the rights and opportunities of both parents to stay at home after their child is born.
Komisja w swoim wniosku zmierza do zniesienia tych ograniczeń ilościowych i w tej konkretnej sprawie sprawozdawczyni, pani poseł Lulling, zgadza się z Komisją.
The Commission proposal aims to abolish these quantitative limits and, on this specific aspect, the rapporteur, Mrs Lulling, agrees.
W związku z tym ani Komisja w swoim wniosku, ani współprawodawcy, czyli Rada i Parlament Europejski, nie włączyły konkretnych przepisów dotyczących offsetów do treści dyrektywy w sprawie obronności.
Accordingly, neither the Commission in its proposal, nor the colegislators, namely the Council and the European Parliament, included specific rules on offsets in the text of the Defence Directive.
Komisja w swoim wniosku proponowała wcześniejszą datę otwarcia rynku, potwierdzając docelową datę ustanowioną w obecnie obowiązującej dyrektywie dotyczącej usług pocztowych.
The Commission's proposal had envisaged an earlier date for market opening, confirming the target date set by the existing Postal Directive.
Wygląda na to, że Komisja w swoim wniosku uwzględniła ten fakt, choć być może tylko częściowo, co widać na przykładzie odstępstwa dla państw członkowskich, jeżeli konieczne będzie wprowadzenie istotnych poprawek.
The Commission seems to take this fact into account in its proposal, even if only partially, by providing for derogations to Member States if it is necessary to make major adjustments.
W ogólnym ujęciu Komisja w swoim wniosku sugeruje, by zapewnić skuteczne i ukierunkowane wykorzystanie funduszy w odniesieniu do traktowania beneficjentów, co jest w głównej mierze uwzględnione we wniosku przez akty delegowane.
Generally, the Commission proposal suggests ensuring efficient and targeted use of funds with regard to the treatment of beneficiaries which is mostly covered in the proposal by delegated acts.
Komisja w swoim wniosku dąży do zapewnienia równego traktowania mężczyzn i kobiet prowadzących działalność na własny rachunek.
The Commission's proposal seeks to ensure equal treatment for self-employed men and women.
Ponadto Komisja w swoim wniosku pragnie zachęcić państwa członkowskie do zapewnienia niezależności organom regulacyjnym, zobowiązanym między innymi do czuwania nad wdrożeniem dyrektywy, przestrzegając jednocześnie zasad, jakie ona nakłada.
Furthermore, the Commission seeks in its proposal to encourage Member States to guarantee the independence of the regulatory authorities, which are responsible among other things for ensuring that the Directive is implemented in accordance with the principles it enshrines.
Uważam, że podejście w oparciu o działania początkowe, jakie zaleca Komisja w swoim wniosku o przekształcenie dyrektywy, innymi słowy ulepszenie procedur pierwszej instancji, pozwoli nam na zastosowanie w perspektywie średnioterminowej prawdziwej ekonomii skali.
I believe that a front-loading approach, as advocated by the Commission in its recast proposal, in other words, improving the first-instance procedures, will allow us to make real economies of scale in the medium term.
Mając na uwadze, że konkurencyjne rynki stymulują nowe inwestycje, Komisja w swoim wniosku nie tylko utrzymała, ale wręcz umocniła podejście oparte na konkurencji.
That is why the Commission, in its proposal, not only maintained but reinforced the competition-based approach to regulation as competitive markets drive new investment.
Zakaz wejdzie w życie trzy miesiące wcześniej niż chciała Rada i prawie siedem miesięcy wcześniej niż proponowała Komisja w swoim wniosku.
Research is a key sector for the EU's economic development: Europe needs to recruit 700,000 additional researchers under the Lisbon strategy for growth and employment.
Praktycznie rzecz ujmując, Komisja w swoim wniosku usiłuje stara się zaradzić dwom podstawowym słabościom IMO, występującym obok braku uprawnień do kontroli stosowania ustanowionych przez nią przepisów, a mianowicie:
In practical terms, the Commission proposal seeks to alleviate two of the IMO's principal weaknesses other than that of a lack of power of control over the application of the rules which it lays down, namely:
Zakaz wejdzie w życie trzy miesiące wcześniej niż chciała Rada i prawie siedem miesięcy wcześniej niż proponowała Komisja w swoim wniosku.
Compounds for research and development, medical or analytical analysis purposes are not covered by the prohibition.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 18. Pasujących: 18. Czas odpowiedzi: 38 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo