Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "konkurencji na rynku" na angielski

Wyszukaj konkurencji na rynku w: Definicja Synonimy
market competition
competitive market
competition in the market competition on the market
competition in a market

Sugestie

Jednoczesne obciążenie jej nowym podatkiem audiowizualnym zwiększy zakłócenia konkurencji na rynku.
In parallel, its liability to a new broadcasting tax would reinforce the distortions of competition in the market.
Poprzez badanie musimy określić największych dostawców i dystrybutorów, którzy odpowiadają za zakłócenia konkurencji na rynku.
Through a study, we must identify the major suppliers and distributors who are responsible for distorting competition in the market.
Koniecznie należy dopilnować, aby przydzielanie widma nie zakłócało konkurencji na rynku.
It is imperative to ensure that spectrum allocation does not distort competition in the market.
Sprawdza ona w szczególności skuteczność niniejszego rozporządzenia w zapewnianiu niedyskryminacji i uczciwej konkurencji na rynku usług KSR.
It shall, in particular, examine the effectiveness of this Regulation in ensuring non-discrimination and fair competition in the market for CRS services.
Jest ona ponadto powołana do pobudzania - poprzez administrację funduszami - konkurencji na rynku.
It further is called upon to promote - through the administration of the funds - competition in the market.
Takie opłaty nie powinny utrudniać rozwoju usług innowacyjnych ani konkurencji na rynku.
Such fees should not hinder the development of innovative services and competition in the market.
Badając warunki prowadzenia konkurencji na rynku, ICA przeoczyła pewne kluczowe czynniki.
When examining the conditions of competition in the market, the ICA had overlooked certain key factors.
Podkreślają one istnienie silnej konkurencji na rynku uzupełniającego ubezpieczenia zdrowotnego oraz znakomitą płynność rynku.
They stress the existence of strong competition in the market for supplementary health insurance and the excellent liquidity of the market.
Należy zatem utrzymać warunki faktycznej konkurencji na rynku unijnym.
Therefore, effective competitive conditions need to be maintained on the Union market.
Utrzymywano również, że nałożenie środków spowoduje ograniczenie konkurencji na rynku wspólnotowym.
It was also claimed that the imposition of measures would result in a limitation of competition on the Community market.
Ważne jest oczywiście wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji na rynku odpadów.
It is, of course, important to eliminate unfair competition on the waste market.
Zainteresowane strony skarżyły się na rzekomy brak konkurencji na rynku unijnym.
Interested parties complained about an alleged lack of competition on the Union market.
Służy on również zminimalizowaniu zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym.
It also aims to minimise distortions of competition on the internal market.
Apeluję do Komisji, by bardziej skoncentrowała się na zapewnianiu uczciwej konkurencji na rynku wewnętrznym i równych warunków wycofania.
I would urge the Commission to focus more on ensuring fair competition within the internal market, and a level playing field with regard to exit conditions.
Ponadto krótkoterminowy wzrost cen mógłby przynieść korzyści w perspektywie długoterminowej, polegające na zapewnieniu konkurencji na rynku.
Further, short-term price increase might have beneficial long term effects for consumers in ensuring competition on the market.
Zwolnienia w imporcie mogą być udzielone tylko, jeżeli nie powstaje ryzyko naruszenia warunków konkurencji na rynku wewnętrznym.
The exemptions on importation can be granted only on condition that they are not liable to affect the conditions of competition on the market.
Ta zmiana doprowadziła do spadku cen i większej konkurencji na rynku usług płatniczych.
This change has led to a fall in prices and greater competition on the payment services markets.
Ludność wiejska znajduje się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w konkurencji na rynku pracy.
People from rural communities are in a particularly disadvantaged position when competing in the labour market.
Nierówne standardy regulacyjne sprzyjają nieuczciwej konkurencji na rynku kolejowym.
Divergent regulatory standards favour unfair competition in the rail market.
Aby zapobiec zakłóceniom konkurencji na rynku wewnętrznym, wnioski w sprawie podziału funkcjonalnego powinna uprzednio zatwierdzać Komisja.
In order to avoid distortions of competition in the internal market, proposals for functional separation should be approved in advance by the Commission.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 449. Pasujących: 449. Czas odpowiedzi: 151 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo