Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "konto bankowe" na angielski

Wyszukaj konto bankowe w: Definicja Synonimy
bank account
bank records
Krumitz, wyśledź konto bankowe Hydrusa99.
Krumitz, trace the bank account link to Hydrus99.
Potem wyjaśnię ci, jak założyć międzynarodowe konto bankowe.
Then I can talk you through how to set up an international bank account.
Jego konto bankowe wykazuje poważny spadek oszczędności.
His bank records show a seriously depleted savings account.
Kenny, prześledź konto bankowe ofiary.
Now, Kenny, check out the victim's own bank account.
Mogę spróbować wyśledzić jego konto bankowe.
If you like, I can try to track his bank account.
Cóż, sprawdźmy stare konto bankowe.
Well, let's check the old bank account.
Wydaje mi się, że wyczyściła nasze konto bankowe.
I think she emptied our bank account.
Przelej 1200 na moje konto bankowe.
Put 1200 on my bank account.
Masz dwa tygodnie by sobie znaleźć pracę, założyć konto bankowe...
You have two weeks to get a job, set up a bank account...
Od teraz proszę mnie traktować jako kolejne konto bankowe.
From now on, just consider me another bank account.
To jest szwajcarskie konto bankowe, na które Sarnoff wpłacał pieniądze.
(Huck) This is the Swiss bank account that Sarnoff paid money to.
Zakładając, że możemy znaleźć konto bankowe Becky.
Assuming we can find Becky's bank account.
Finansowałeś Malcolma przez rosyjskie konto bankowe, abym obwinił Romana, gdybym zaczął szperać.
You financed Malcolm through a Russian bank account so that I would blame Roman if I went looking.
Sookie dostanie dom... i moje konto bankowe.
Sookie will get the house my bank account.
I odkryliśmy, że Malcolma finansowano przez konto bankowe pochodzące z Rosji.
And we found out that Malcolm was financed by a bank account that originated in Russia.
Ale moje konto bankowe jest niskie.
But my bank account is low.
Jestem po prostu kimś, kogo konto bankowe zhakowano.
I'm just someone whose bank account got hacked.
To był tylko chwyt marketingowy, żeby mógł sprzedawać jachty i karmić konto bankowe.
It was all a marketing tool, so he could sell yachts and fatten his bank account.
Nie dla ZUS-u Posiada konto bankowe w Wirginii.
Not according to Social Security and a bank account in Virginia.
Uważa, że cię rzuciłam ponieważ David ma większe konto bankowe.
He thinks I threw you over because David has a bigger bank account.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 210. Pasujących: 210. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo