Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kontrola" na angielski

Wyszukaj kontrola w: Definicja Synonimy

Sugestie

Ma być niezapowiedziana kontrola z Sanepidu.
We have a "surprise" sanitary control at noon.
Jego zadaniem jest modyfikacja i kontrola zachowań.
The implant is designed for behavior modification and control.
W przypadku zakwaszania i odkwaszania kontrola a posteriori jest wystarczająca.
In the case of acidification and deacidification, a check after the operation is sufficient.
Wszystkie sekcje, kontrola ochrony w toku.
MAN: All sections, security check in progress.
Przeprowadzona została kontrola wzrokowa wlotu powietrza i systemu odprowadzania spalin.
A visual inspection of the air intake and exhaust gas system has been carried out.
Kontrowersje wzbudza również kontrola jednostek zajmujących się połowami przemysłowymi.
The inspection of industrial fishing units is also mired in controversy.
Obligatoryjna kontrola przez Parlament Europejski jest niezbywalna.
The compulsory control by the European Parliament is inalienable.
Największą niepewność w tej decyzji budzi kontrola Parlamentu Europejskiego.
What is most uncertain in the decision is control by the European Parliament.
Dzięki temu łatwiejsza będzie regulacja i kontrola jakości produktów rolnych.
That way, regulation and quality control for agricultural products will become easier.
Aby ESDZ mogła działać skutecznie, niezbędna jest wydajna kontrola finansowa.
In order for the EEAS to be able to work effectively, efficient financial control is necessary.
Ziemska kontrola orbitalna do/niezidentyfikowanego pojazdu Ferengi.
This is Earth Orbital Control to the unidentified Ferengi vessel.
Nie ulega wątpliwości, że rządowa kontrola kredytów stanowi odpowiedź.
It goes without saying that the answer is government control of credit.
Monitoring i kontrola są ważnymi narzędziami zapewniającymi egzekwowanie przepisów dotyczących połowów.
Monitoring and control are important instruments to ensure the enforcement of the fishing regulations.
Skuteczna kontrola na podstawie właściwie prowadzonego rejestru rzeczywistego zużycia nie miała miejsca.
An effective control based on a correctly kept actual consumption register did not take place.
Ochrona i kontrola naszych granic spełniają obecnie wymogi kodeksu granicznego Schengen.
Our border protection and control are now in compliance with requirements of the Schengen border code.
Nie, to bardziej kontrola zbrojeń.
No no, this is like arms control.
John, taka kontrola jest niemożliwa.
John, the kind of control you're attempting is not possible.
Podróże w czasie, niewidzialność i kontrola umysłów.
Trip in the time, invisibility and control of the mind.
Panie, przy drzwiach jest kontrola.
Lord, there is a control at the door.
Tu będą detektory metalu i kontrola twarzy.
Here will be placed the metal detectors and the face control.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4739. Pasujących: 4739. Czas odpowiedzi: 143 ms.

kontrolą 5651

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo