Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kontroler ruchu lotniczego" na angielski

Wyszukaj kontroler ruchu lotniczego w: Definicja Synonimy
air traffic controller
elektryk, sprzątaczka, emerytowany kontroler ruchu lotniczego i kierowca furgonetki pancernej.
An electrician, a maintenance person, a retired air traffic controller and an armored truck driver.
Uprawnienie wpisane do licencji wskazuje rodzaj usługi ruchu lotniczego, do której świadczenia uprawniony jest kontroler ruchu lotniczego.
The rating on a licence indicates the type of air traffic service an air traffic controller is competent to provide.
"okres odpoczynku" oznacza ciągły i określony przedział czasu po lub przed pełnieniem służby, podczas którego kontroler ruchu lotniczego jest wolny od wszelkich obowiązków;
'Rest period' means a continuous and defined period of time, subsequent to and/or prior to duty, during which an air traffic controller is free of all duties;
"sytuacja anormalna" oznacza okoliczności, w tym pogorszone warunki, które nie występują zwykle ani powszechnie i na wypadek których kontroler ruchu lotniczego nie uzyskał umiejętności automatycznego reagowania;
'abnormal situation' means circumstances, including degraded situations, which are neither routinely nor commonly experienced and for which an air traffic controller has not developed automatic skills;
Kontroler ruchu lotniczego zdobywa i utrzymuje poziom umiejętności praktycznych stosowny do pełnionych funkcji.
An air traffic controller shall acquire and maintain the practical skills appropriate to exercise his/her functions.
Kontroler ruchu lotniczego wykazuje się umiejętnością realizowania odpowiednich procedur i zadań z biegłością odpowiednią do pełnionych funkcji.
An air traffic controller shall demonstrate the ability to perform the associated procedures and tasks with a level of competence appropriate to the functions exercised.
Kontroler ruchu lotniczego musi wprowadzić informacje o wszystkich zezwoleniach wydanych statkom powietrznym lub pojazdom do systemu ATC za pomocą systemu cyfrowego, takiego jak EFS.
The air traffic controller shall input all clearances given to aircraft or vehicles into the ATC system using a digital system, such as the EFS.
W razie konieczności, na potrzeby obsługi ATS w określonym rejonie przestrzeni powietrznej, kontroler ruchu lotniczego posługuje się także w mowie i rozumie język(-i) danego kraju w zakresie określonym powyżej.
Whenever necessary in a defined volume of airspace for ATS service provision purposes, an air traffic controller shall also have proficiency to speak and understand the national language(s) to the extent described above.
Integracja tych danych musi umożliwiać systemowi monitorowanie informacji, a w przypadku wykrycia niezgodności, kontroler ruchu lotniczego musi otrzymać ostrzeżenie (na przykład w formie braku zezwolenia na wypchnięcie z płyty postojowej).
The integration of this data shall allow the system to monitor the information and when inconsistencies are detected, an alert shall be provided to the air traffic controller (for example no push-back approval).
W przypadku gdy kontroler ruchu lotniczego nie przejdzie badania wymaganego w przypadku przywrócenia ważności orzeczenia lotniczo-lekarskiego przed datą jego wygaśnięcia, konieczne jest badanie medyczne wymagane do wznowienia orzeczenia.
If the air traffic controller does not undergo an examination for the revalidation by the date on which the certificate expires, a renewal examination shall be required.
Kontroler ruchu lotniczego utrzymuje swoje umiejętności praktyczne na odpowiednim poziomie.
A satisfactory level of competence in practical skill shall be maintained.
Według identyfikatora to Peter Bishop, główny kontroler ruchu lotniczego.
His lanyard says his name is Peter Bishop, an ATC supervisor.
Nie można wyznaczać górnego poziomu znajomości języka miejscowego, jaki należy osiągnąć, bowiem kontroler ruchu lotniczego musi potrafić skutecznie komunikować się z wieloma operatorami, wobec których nie stawia się wymagań w zakresie znajomości języka angielskiego.
In order to hold certain air traffic control positions, particularly at large airports, it is important to be able to communicate extremely well with various operators, particularly airport firefighters and other emergency service personnel.
Jest mi szczególnie bliski, bo kiedyś pracowałem jako kontroler ruchu lotniczego.
As a former air traffic controller, air transport has always been in my heart.

Pozostałe wyniki

Krajowe organa nadzorcze zadbają o to, by prawa i obowiązki dotyczące stosunku zatrudnienia pomiędzy kandydatem a pracodawcą podlegały krajowym przepisom dotyczącym kontrolerów ruchu lotniczego kraju, w którym kontroler wykonuje swoją pracę.
The national supervisory authorities shall ensure that the rights and obligations applicable to the employment relationship between the applicant and the employer are governed by the national provisions applicable to the air traffic controllers of the country where the controller performs his/her work.
Kontroler ruchu powietrznego, szlifierz kamieni szlachetnych, przemysłowiec, zmiennik miotacza (bejsbol) dywaniarz.
Air traffic controller, gemologist, captain of industry, middle reliever, ruggist. I've invented a machin that prints business cards.
Zdarza się to wtedy, kiedy kontroler ruchu powietrznego popełnia błąd.
It's what happens when an air traffic controller makes a mistake.
Jeszcze kilka lat temu jak funkcjonował samodzielnie pracował jako kontroler ruchu powietrznego.
Until a few years ago, he was functioning semi-normally as an air traffic controller.
Równocześnie większy nacisk należy położyć na harmonizację kwalifikacji i licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego.
At the same time, harmonisation of the qualifications and licensing of air traffic controllers should be given greater emphasis.
Jest to oznaka potencjału rozwojowego całego ruchu lotniczego.
This is a sign of the development potential of air traffic as a whole.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1060. Pasujących: 14. Czas odpowiedzi: 128 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo