Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kontynent" na angielski

Wyszukaj kontynent w: Definicja Synonimy
Musimy wziąć odpowiedzialność za nasz kontynent.
And as Africans, we need to take responsibility for our continent.
Przemienią ten kontynent w jedną wielką aptekę.
They're turning this continent Into one big corner drugstore.
To samo dotyczy niektórych niezbędnych podróży i wysyłek na kontynent.
The same applies to certain necessary travels and shipments to the mainland.
z kosztów transportu produktów na kontynent europejski.
from the costs of transporting the products to the European mainland.
Wbiłem swoją flagę w każdy kontynent.
I have planted my flag in every continent.
Za drugi taki pocałunek... wynalazłbym cały kontynent.
For another such kiss, I'd invent a whole continent.
Przy pomocy orkiestry Jezuici mogliby opanować cały kontynent.
With an orchestra, the Jesuits could have subdued the whole continent.
Wiedzieliśmy, że radioaktywna chmura przesłoni każdy kontynent.
We knew that the radioactive cloud would spread over every continent.
Gnębiłby cały kontynent i wymordowałby inne republiki.
He'd steamroll the entire continent, and he'd butcher the other republics.
Cały kontynent, przymocowany do szyn.
The entire continent, attached to the rails.
Nie można obrażać cały kontynent, Linda.
You can not insult an entire continent, Linda.
Słusznie zatem Unia Europejska zwraca szczególną uwagę na ten kontynent.
The European Union is right, therefore, in giving particular attention to this continent.
Afrykański kontynent ma oczywiście całe mnóstwo problemów.
Of course, the African continent has a whole range of problems.
Antarktyda Najzimniejszy, najwyższy wietrzny i suchy kontynent na ziemi.
Antarctica. It's the coldest, highest, windiest and driest continent on Earth.
Jako kontynent, oto nasze priorytety.
As a continent, here are our priorities.
Jak Państwo wiedzą kontynent afrykański jeszcze nigdy...
As you know the African continent has never...
Lodowce szelfowe otaczające kontynent powstrzymują lód tak jak Zapora Hoovera wodę.
Ice shelves surrounding the continent hold back ice like the Hoover Dam.
Cały kontynent podzielił się na dwa.
It cut the entire continent in two.
I nawet nie rozważyła przeprowadzki na inny kontynent.
I wouldn't even consider Moving to another continent right now.
Spodziewamy się, że tsunami dotrą na każdy kontynent.
We expect the tsunamis to reach landfall in every continent.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 491. Pasujących: 491. Czas odpowiedzi: 62 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo