Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "kontynuować" na angielski

Wyszukaj kontynuować w: Definicja Synonimy
continue
pursue
go on
carry on
proceed with
keep going
further
keep
resume
move on
go ahead with
get on with
follow up
continued continuing

Sugestie

Aby kontynuować egzystencję, pożądanie musi mieć swoje przedmioty nieosiągalne.
In order to continue to exist... desire must have its objects perpetually absent.
Kazał zamieszkać z ciotką w Szanghaju i kontynuować studia.
He told me to stay with my aunt here in Shanghai and continue my studies.
Zrobiły głosowanie i zdecydowały to kontynuować.
They took a vote and decided to continue.
Ale ciągle mam powód by kontynuować taniec.
But even still, I've found a reason to continue the dance.
Dwoje młodych musi teraz kontynuować na swoim.
The two youngsters must now continue on their own.
Wczoraj wszystko przemyślałem... i stwierdziłem żeby to kontynuować.
I thought it all through yesterday - and I became convinced we must continue.
Rozumiem to sir, ale oboje chcieli ją kontynuować.
I understand that, Sir, but they were in a fight, and both looking to continue it.
Dostałeś szansę, żeby kontynuować swoją pracę.
You were given a chance to continue your work.
Nie będę w stanie kontynuować tej rozmowy.
I'm not going to be able to continue this conversation.
Może więc lepiej powinniśmy kontynuować wycieczkę.
Then perhaps we had better continue the tour.
Armia Czerwona będzie kontynuować zdecydowane ofensywy na zachód.
The Red Army will continue and aggressive push us to the west.
Ale gdybyś w tym czasie mogła kontynuować przesłuchania...
In the meantime, if you could continue the interviews...
Później na imprezie możecie kontynuować swoją dyskusję w toaletach.
Later at the party you can continue your discussion in the toilets.
Muszę kontynuować moje badania na planie astralnym.
I shall continue my enquiries on the Astral Plane.
Ludzie byli wściekli, chcieli kontynuować pościg.
The men were angry, wanting to continue our pursuit.
Bractwo Muzułmańskie może teraz kontynuować swą świętą wojnę przeciw Izraelowi i Zachodowi.
The Muslim Brotherhood can now continue their holy war against Israel and the West.
Zamierzamy jednocześnie kontynuować udane praktyki polegające na uczestnictwie w negocjacjach dwustronnych.
At the same time, we intend to continue established successful practices of participation in bilateral negotiations.
I powinnaś kontynuować naukę podczas rekonwalescencji.
And you can carry on with your studies while you convalesce.
Pozwala reszcie personelu kontynuować pracę bezpiecznie.
Allows the rest of the staff to continue working here safely.
Sprawozdawca chciałby kontynuować prace tych wybitnych osobistości.
Your rapporteur would like to continue the work done by these outstanding personalities.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4557. Pasujących: 4557. Czas odpowiedzi: 64 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo