Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "korea południowa" na angielski

Wyszukaj korea południowa w: Definicja Synonimy

Sugestie

Najważniejszymi importerami były Korea Południowa i USA.
The main importing countries were South Korea and the USA.
Korea Południowa jest jednym z kluczowych partnerów handlowych Unii Europejskiej.
South Korea is one of the European Union's key trade partners.
Korea Południowa nie ratyfikowała żadnej z podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
South Korea has not ratified any of the fundamental conventions of the International Labour Organisation.
Korea Południowa uporczywie tłumi prawa związkowe.
South Korea persists in repressing trade union rights.
Musimy również zauważyć, że Korea Południowa jest de facto krajem abolicjonistycznym.
We also have to note that South Korea is de facto an abolitionist country.
Są to takie kraje jak Japonia, Korea Południowa, Norwegia czy Szwajcaria.
These countries include Japan, South Korea, Norway and Switzerland.
Jej kumpela powiedziała, że Korea Południowa to straszne miejsce.
Her chum said that South Korea is a scary place.
W związku z tym jedyną alternatywą dla USA była Korea Południowa.
Therefore the only possible alternative to the USA was South Korea.
Korea Południowa(MY) Malezja [10] Tylko żelatyna.
South Korea(MY) Malaysia [10] Gelatine only.
Tutaj widzę, że dzisiejsza Uganda jest tam, gdzie Korea Południowa była w roku 1960.
So if I go and look here, we can see that Uganda today is where South Korea was in 1960.
Członkowie to: Australia, Korea Południowa z radością dodam, będąc w Rio, że naszym nowy partnerem jest Brazylia.
It includes Australia, South Korea, and I'm happy to say, being here in Rio, that the newest partner in our telescope is Brazil.
Seul i cała Korea południowa upadną w ciągu 72 godzin, sir.
Seoul, all of South Korea could fall within 72 hours, sir.
Korea Południowa jest czwartym co do ważności pozaeuropejskim rynkiem wywozu towarów z Unii Europejskiej.
South Korea is the fourth most important market for the European Union's exports outside Europe.
Inne podobnie rozwinięte kraje trzecie, takie jak Hong Kong, Makao, Japonia, Korea Południowa oraz Singapur, już teraz korzystają z ruchu bezwizowego.
Other similar developed third countries, such as Hong Kong, Macao, Japan, South Korea and Singapore, are already visa-free.
Jak powiedział pan minister Carlgren, niektóre kraje, na przykład Brazylia i Korea Południowa, ogłosiły, że mają zamiar podjąć działania.
As Mr Carlgren said, certain countries, such as Brazil and South Korea, have announced that they will be taking measures.
Unia Europejska i Korea Południowa postanowiły wzajemnie uznać swe prawa konkurencji, które stanowią skuteczny sposób zwalczania zachowań antykonkurencyjnych.
The EU and South Korea have decided to mutually recognise each others' competition laws which provide an efficient means to tackle anti-competitive behaviour.
Inne kraje, takie jak Japonia, Korea Południowa, Singapur i Nowa Zelandia, również zniosły ten wymóg.
Other countries including Japan, South Korea, Singapore and New Zealand have also lifted the requirement.
Chciałbym również wiedzieć, dlaczego zawieramy umowy o wolnym handlu z takimi krajami, jak Korea Południowa i Kolumbia, które mają najwięcej problemów ze standardami Międzynarodowej Organizacji Pracy.
I would also like to know why we are concluding free trade agreements with countries such as South Korea and Colombia which have the most problems with the standards of the International Labour Organisation.
W 2009 r. były to statki azjatyckie (Tajwan, Japonia, Korea Południowa, Filipiny, Chiny).
In 2009 they included Asian vessels from Taiwan, Japan, South Korea, the Philippines and China.
Korea Południowa to ważny sprzymierzeniec w tak istotnym dla strategii regionie.
South Korea is an important ally in a strategically important area.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 266. Pasujących: 138. Czas odpowiedzi: 90 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo