Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "korytarz" na angielski

Wyszukaj korytarz w: Definicja Synonimy
corridor
hallway
wormhole
hall
lobby
passageway
conduit
gangway
outgoing wormhole
Yellow Belt
passage
Ochroną objęto również uznany międzynarodowo korytarz tranzytowy w Zatoce Adeńskiej.
There is also the protection of the internationally recognised transit corridor in the Gulf of Aden.
Stąd cały korytarz jest jak na dłoni.
Hence, the entire corridor is like the palm.
Pamiętam czasy, gdy to był bezpieczny korytarz.
You know... I remember a time when this was a safe hallway.
To chyba najdłuższy korytarz na Manhattanie.
This is like the longest hallway in Manhattan.
Mamy stabilny korytarz podprzestrzenny po 3,4 sekundach.
We have a stable wormhole, 3.4 seconds, it worked.
Mogliśmy odkryć pierwszy stabilny korytarz jaki istnieje.
We might have discovered the first stable wormhole known to exist.
To jest korytarz prowadzący do miejsca zdarzenia.
This is the adjacent hallway to the crime scene.
Wziąłem dłoń tego mężczyzny, przebiegliśmy ten korytarz.
I took this man's hand, and we ran down that hallway...
Ten korytarz jest wypełniony cząsteczkami metagenicznymi.
This corridor's filled with methogenic particles, highly charged.
Ten korytarz może zmienić przyszłość tego kwadrantu.
That wormhole might reshape the future of this quadrant.
Obserwujcie cały korytarz na moim komputerze.
Monitor all the hallway surveillance off my computer.
Zlokalizowałem długi korytarz, który prowadzi do sygnału.
I've located a long corridor that leads closer to the signal's source.
Ten korytarz został skażony gazowym chlorkiem amonu.
This corridor has been contaminated with ammonium chlorate gas.
Jest korytarz użytkowy, biegnący pod południową ścianą.
There's a utility corridor that runs underneath the south wall.
Idę przez północny korytarz prosto do bojlera... więc Wy idźcie tam drugą stroną.
I'm heading into the north corridor leading to the boiler room... so you guys come down the other way.
Tu były jedwabne zaslony blokujące ten korytarz.
There were velvet curtains blocking this hallway.
Chce mieć korytarz o szerokości 1 5 km.
He says he wants a corridor 10 miles wide.
Jeśli korytarz "B" jest suchy, wrócimy i zejdziemy po drabinie na trzeci poziom.
If Corridor B is dry... we go back to the maintenance ladder, climb down to Level 3.
Priorytetowy korytarz»Południowy korytarz gazowy«
Priority corridor Southern Gas Corridor ("SGC")
Widziałam korytarz łączący pałac z Watykanem.
There is a passage, connecting the palace to the Vatican.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1019. Pasujących: 1019. Czas odpowiedzi: 94 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo